Učač Ra'd Al-Kurdi | Audio biblioteka Časnog Kur'ana 
Radio audio biblioteke Časnog Kur'ana


Učač Ra'd Al-Kurdi | Rivajet Hafsa od Asima

Broj sure Sura Slušanje Skini MP3 fajl
1 El-Fatiha Klikni ovdje za skidanje
2 El-Bekara Klikni ovdje za skidanje
22 El-Hadždž Klikni ovdje za skidanje
23 El-Mu'minun Klikni ovdje za skidanje
29 El-'Ankebut Klikni ovdje za skidanje
31 Lukman Klikni ovdje za skidanje
32 Es-Sedžde Klikni ovdje za skidanje
36 Ja-Sin Klikni ovdje za skidanje
47 Muhammed Klikni ovdje za skidanje
51 Ez-Zarijat Klikni ovdje za skidanje
52 Et-Tur Klikni ovdje za skidanje
57 El-Hadid Klikni ovdje za skidanje
62 El-Džumu'a Klikni ovdje za skidanje
63 El-Munafikun Klikni ovdje za skidanje
64 Et-Tegabun Klikni ovdje za skidanje
65 Et-Talak Klikni ovdje za skidanje
66 Et-Tahrim Klikni ovdje za skidanje
67 El-Mulk Klikni ovdje za skidanje
68 El-Kalem Klikni ovdje za skidanje
69 El-Hakka Klikni ovdje za skidanje
70 El-Me'aridž Klikni ovdje za skidanje
71 Nuh Klikni ovdje za skidanje
82 El-Infitar Klikni ovdje za skidanje
85 El-Burudž Klikni ovdje za skidanje
87 El-A'la Klikni ovdje za skidanje
92 El-Lejl Klikni ovdje za skidanje
93 Ed-Duha Klikni ovdje za skidanje
94 Eš-Šerh Klikni ovdje za skidanje
95 Et-Tin Klikni ovdje za skidanje
96 El-'Alek Klikni ovdje za skidanje
98 El-Bejjine Klikni ovdje za skidanje
99 Ez-Zelzele Klikni ovdje za skidanje
100 El-Adijat Klikni ovdje za skidanje
101 El-Kari'a Klikni ovdje za skidanje
102 Et-Tekasur Klikni ovdje za skidanje
103 El-'Asr Klikni ovdje za skidanje
104 El-Humeze Klikni ovdje za skidanje
105 El-Fil Klikni ovdje za skidanje
106 Kurejš Klikni ovdje za skidanje
107 El-Ma'un Klikni ovdje za skidanje
108 El-Kevser Klikni ovdje za skidanje
109 El-Kafirun Klikni ovdje za skidanje
110 En-Nasr Klikni ovdje za skidanje
111 El-Mesed Klikni ovdje za skidanje
112 El-Ihlas Klikni ovdje za skidanje
113 El-Felek Klikni ovdje za skidanje
114 En-Nas Klikni ovdje za skidanje