Učač Muhammed Siddid El-Menšavi | Audio biblioteka Časnog Kur'ana 
Radio audio biblioteke Časnog Kur'ana


Učač Muhammed Siddid El-Menšavi | Rivajet Hafsa od Asima

Komplet Mushaf                                            Itunes


Broj sure Sura Slušanje Skini MP3 fajl
1 El-Fatiha Klikni ovdje za skidanje
2 El-Bekara Klikni ovdje za skidanje
3 Al Imran Klikni ovdje za skidanje
4 En-Nisa Klikni ovdje za skidanje
5 El-Maide Klikni ovdje za skidanje
6 El-En'am Klikni ovdje za skidanje
7 El-A'raf Klikni ovdje za skidanje
8 El-Enfal Klikni ovdje za skidanje
9 Et-Tevbe Klikni ovdje za skidanje
10 Junus Klikni ovdje za skidanje
11 Hud Klikni ovdje za skidanje
12 Jusuf Klikni ovdje za skidanje
13 Er-Ra'd Klikni ovdje za skidanje
14 Ibrahim Klikni ovdje za skidanje
15 El-Hidžr Klikni ovdje za skidanje
16 En-Nahl Klikni ovdje za skidanje
17 El-Isra Klikni ovdje za skidanje
18 El-Kehf Klikni ovdje za skidanje
19 Merjem Klikni ovdje za skidanje
20 Ta-Ha Klikni ovdje za skidanje
21 El-Enbija Klikni ovdje za skidanje
22 El-Hadždž Klikni ovdje za skidanje
23 El-Mu'minun Klikni ovdje za skidanje
24 En-Nur Klikni ovdje za skidanje
25 El-Furkan Klikni ovdje za skidanje
26 Eš-Šu'ara Klikni ovdje za skidanje
27 En-Neml Klikni ovdje za skidanje
28 El-Kasas Klikni ovdje za skidanje
29 El-'Ankebut Klikni ovdje za skidanje
30 Er-Rum Klikni ovdje za skidanje
31 Lukman Klikni ovdje za skidanje
32 Es-Sedžde Klikni ovdje za skidanje
33 El-Ahzab Klikni ovdje za skidanje
34 Sebe' Klikni ovdje za skidanje
35 Fatir Klikni ovdje za skidanje
36 Ja-Sin Klikni ovdje za skidanje
37 Es-Saffat Klikni ovdje za skidanje
38 Sad Klikni ovdje za skidanje
39 Ez-Zumer Klikni ovdje za skidanje
40 Gafir Klikni ovdje za skidanje
41 Fussilet Klikni ovdje za skidanje
42 Eš-Šura Klikni ovdje za skidanje
43 Ez-Zuhruf Klikni ovdje za skidanje
44 Ed-Duhan Klikni ovdje za skidanje
45 El-Džasije Klikni ovdje za skidanje
46 El-Ahkaf Klikni ovdje za skidanje
47 Muhammed Klikni ovdje za skidanje
48 El-Feth Klikni ovdje za skidanje
49 El-Hudžurat Klikni ovdje za skidanje
50 Kaf Klikni ovdje za skidanje
51 Ez-Zarijat Klikni ovdje za skidanje
52 Et-Tur Klikni ovdje za skidanje
53 En-Nedžm Klikni ovdje za skidanje
54 El-Kamer Klikni ovdje za skidanje
55 Er-Rahman Klikni ovdje za skidanje
56 El-Vaki'a Klikni ovdje za skidanje
57 El-Hadid Klikni ovdje za skidanje
58 El-Mudžadele Klikni ovdje za skidanje
59 El-Hašr Klikni ovdje za skidanje
60 El-Mumtehine Klikni ovdje za skidanje
61 Es-Saff Klikni ovdje za skidanje
62 El-Džumu'a Klikni ovdje za skidanje
63 El-Munafikun Klikni ovdje za skidanje
64 Et-Tegabun Klikni ovdje za skidanje
65 Et-Talak Klikni ovdje za skidanje
66 Et-Tahrim Klikni ovdje za skidanje
67 El-Mulk Klikni ovdje za skidanje
68 El-Kalem Klikni ovdje za skidanje
69 El-Hakka Klikni ovdje za skidanje
70 El-Me'aridž Klikni ovdje za skidanje
71 Nuh Klikni ovdje za skidanje
72 El-Džinn Klikni ovdje za skidanje
73 El-Muzemmil Klikni ovdje za skidanje
74 El-Muddessir Klikni ovdje za skidanje
75 El-Kijama Klikni ovdje za skidanje
76 El-Insan Klikni ovdje za skidanje
77 El-Murselat Klikni ovdje za skidanje
78 En-Nebe' Klikni ovdje za skidanje
79 En-Nazi'at Klikni ovdje za skidanje
80 Abese Klikni ovdje za skidanje
81 Et-Tekvir Klikni ovdje za skidanje
82 El-Infitar Klikni ovdje za skidanje
83 El-Mutaffifin Klikni ovdje za skidanje
84 El-Inšikak Klikni ovdje za skidanje
85 El-Burudž Klikni ovdje za skidanje
86 Et-Tarik Klikni ovdje za skidanje
87 El-A'la Klikni ovdje za skidanje
88 El-Gašije Klikni ovdje za skidanje
89 El-Fedžr Klikni ovdje za skidanje
90 El-Beled Klikni ovdje za skidanje
91 Eš-Šems Klikni ovdje za skidanje
92 El-Lejl Klikni ovdje za skidanje
93 Ed-Duha Klikni ovdje za skidanje
94 Eš-Šerh Klikni ovdje za skidanje
95 Et-Tin Klikni ovdje za skidanje
96 El-'Alek Klikni ovdje za skidanje
97 El-Kadr Klikni ovdje za skidanje
98 El-Bejjine Klikni ovdje za skidanje
99 Ez-Zelzele Klikni ovdje za skidanje
100 El-Adijat Klikni ovdje za skidanje
101 El-Kari'a Klikni ovdje za skidanje
102 Et-Tekasur Klikni ovdje za skidanje
103 El-'Asr Klikni ovdje za skidanje
104 El-Humeze Klikni ovdje za skidanje
105 El-Fil Klikni ovdje za skidanje
106 Kurejš Klikni ovdje za skidanje
107 El-Ma'un Klikni ovdje za skidanje
108 El-Kevser Klikni ovdje za skidanje
109 El-Kafirun Klikni ovdje za skidanje
110 En-Nasr Klikni ovdje za skidanje
111 El-Mesed Klikni ovdje za skidanje
112 El-Ihlas Klikni ovdje za skidanje
113 El-Felek Klikni ovdje za skidanje
114 En-Nas Klikni ovdje za skidanje