Učač Ramadan Šekur | Audio biblioteka Časnog Kur'ana 
Radio audio biblioteke Časnog Kur'ana


Učač Ramadan Šekur | Rivajet Hafsa od Asima

Broj sure Sura Slušanje Skini MP3 fajl
1 El-Fatiha Klikni ovdje za skidanje
3 Al Imran Klikni ovdje za skidanje
10 Junus Klikni ovdje za skidanje
13 Er-Ra'd Klikni ovdje za skidanje
14 Ibrahim Klikni ovdje za skidanje
23 El-Mu'minun Klikni ovdje za skidanje
26 Eš-Šu'ara Klikni ovdje za skidanje
29 El-'Ankebut Klikni ovdje za skidanje
35 Fatir Klikni ovdje za skidanje
36 Ja-Sin Klikni ovdje za skidanje
39 Ez-Zumer Klikni ovdje za skidanje
40 Gafir Klikni ovdje za skidanje
42 Eš-Šura Klikni ovdje za skidanje
43 Ez-Zuhruf Klikni ovdje za skidanje
47 Muhammed Klikni ovdje za skidanje
47 Muhammed Klikni ovdje za skidanje
48 El-Feth Klikni ovdje za skidanje
48 El-Feth Klikni ovdje za skidanje
49 El-Hudžurat Klikni ovdje za skidanje
50 Kaf Klikni ovdje za skidanje
51 Ez-Zarijat Klikni ovdje za skidanje
57 El-Hadid Klikni ovdje za skidanje
58 El-Mudžadele Klikni ovdje za skidanje
59 El-Hašr Klikni ovdje za skidanje
60 El-Mumtehine Klikni ovdje za skidanje
63 El-Munafikun Klikni ovdje za skidanje
68 El-Kalem Klikni ovdje za skidanje
69 El-Hakka Klikni ovdje za skidanje
70 El-Me'aridž Klikni ovdje za skidanje
71 Nuh Klikni ovdje za skidanje
72 El-Džinn Klikni ovdje za skidanje
82 El-Infitar Klikni ovdje za skidanje
83 El-Mutaffifin Klikni ovdje za skidanje
84 El-Inšikak Klikni ovdje za skidanje
85 El-Burudž Klikni ovdje za skidanje
86 Et-Tarik Klikni ovdje za skidanje
87 El-A'la Klikni ovdje za skidanje
88 El-Gašije Klikni ovdje za skidanje
89 El-Fedžr Klikni ovdje za skidanje
90 El-Beled Klikni ovdje za skidanje
91 Eš-Šems Klikni ovdje za skidanje
92 El-Lejl Klikni ovdje za skidanje
93 Ed-Duha Klikni ovdje za skidanje
94 Eš-Šerh Klikni ovdje za skidanje
95 Et-Tin Klikni ovdje za skidanje
96 El-'Alek Klikni ovdje za skidanje
97 El-Kadr Klikni ovdje za skidanje
98 El-Bejjine Klikni ovdje za skidanje
99 Ez-Zelzele Klikni ovdje za skidanje
100 El-Adijat Klikni ovdje za skidanje
101 El-Kari'a Klikni ovdje za skidanje
102 Et-Tekasur Klikni ovdje za skidanje
103 El-'Asr Klikni ovdje za skidanje
104 El-Humeze Klikni ovdje za skidanje
105 El-Fil Klikni ovdje za skidanje
106 Kurejš Klikni ovdje za skidanje
107 El-Ma'un Klikni ovdje za skidanje
108 El-Kevser Klikni ovdje za skidanje
109 El-Kafirun Klikni ovdje za skidanje
111 El-Mesed Klikni ovdje za skidanje
112 El-Ihlas Klikni ovdje za skidanje
113 El-Felek Klikni ovdje za skidanje
114 En-Nas Klikni ovdje za skidanje