آرشیو - کتابخانه صوتی قرآن کریم 
نشر و یا پخش یا رادیو صوتی قرآن کریم

أ

أبراهيم الاخضر
[ روایت حفص از عاصم ]

أحمد خليل شاهين
[ روایت حفص از عاصم ]

أحمد ديبان
[ روایت حفص از عاصم ]

ابراهيم السعدان
[ روایت حفص از عاصم ]

ابراهیم الجبرین
[ روایت حفص از عاصم ]

ابراهیم الدوسری
[ روایت حفص از عاصم ]

ابراهیم الدوسری
[ روایت ورش از نافع ]

ابراهیم العسیری
[ روایت حفص از عاصم ]

ابراهیم بن محمد الجرمی
[ روایت حفص از عاصم ]

احمد الحواشی
[ روایت حفص از عاصم ]

احمد السويلم
[ روایت حفص از عاصم ]

احمد الطرابلسی
[ روایت حفص از عاصم ]

احمد النفيس
[ روایت حفص از عاصم ]

احمد بن علی الحذیفی
[ روایت حفص از عاصم ]

احمد بن علی العجمی
[ روایت حفص از عاصم ]

احمد خضر الطرابلسی
[ روايت قالون از نافع ]

احمد سعود
[ روایت حفص از عاصم ]

احمد صابر
[ روایت حفص از عاصم ]

احمد عامر
[ روایت حفص از عاصم ]

احمد نعینع
[ روایت حفص از عاصم ]

اخیل عبدالحی روا (من مالیزیا)
[ روایت حفص از عاصم ]

ادریس ابکر
[ روایت حفص از عاصم ]

استاذ زامری (من     مالیزیا)
[ روایت حفص از عاصم ]

اسلام صبحي
[ روایت حفص از عاصم ]

اكرم العلاقمي
[ روایت حفص از عاصم ]

الحسینی العزازی
[ قرآن کریم یاد آموز ]

الدوکالی محمد العالم
[ روايت قالون از نافع ]

الزین محمد احمد
[ روایت حفص از عاصم ]

العشري عمران
[ روایت حفص از عاصم ]

العیون الکوشی
[ روایت ورش از نافع ]

الفاتح محمد الزبير
[ روایت دوری از ابی عمرو ]

القارئ یاسین
[ روایت ورش از نافع ]

ب

بدر التركي
[ روایت حفص از عاصم ]

بندر بليله
[ روایت حفص از عاصم ]

ت

توفیق الصایغ
[ روایت حفص از عاصم ]

ج

جمال الدين الزيلعي
[ روایت حفص از عاصم ]

جمال شاکر عبدالله
[ روایت حفص از عاصم ]

جمعان العصيمي
[ روایت حفص از عاصم ]

ح

حاتم فرید الواعر
[ روایت حفص از عاصم ]

حسین بن عبدالعزیز آل الشیخ
[ روایت حفص از عاصم ]

حمد الدغریری
[ روایت حفص از عاصم ]

خ

خالد الجلیل
[ روایت حفص از عاصم ]

خالد الشارخ
[ روایت حفص از عاصم ]

خالد الشريمي
[ روایت حفص از عاصم ]

خالد الغامدي
[ روایت حفص از عاصم ]

خالد القحطانی
[ روایت حفص از عاصم ]

خالد الوهیبی
[ روایت حفص از عاصم ]

خالد عبدالكافی
[ روایت حفص از عاصم ]

خالدبن سلیمان آل مهنا
[ روایت حفص از عاصم ]

خلیفه الطنیجی
[ روایت حفص از عاصم ]

د

داود حمزة
[ روایت حفص از عاصم ]

ر

رامى الدعيس
[ روایت حفص از عاصم ]

رشيد بلعالية
[ روایت ورش از نافع ]

رشید افراد
[ روایت ورش از نافع ]

رشید بلعالیة
[ روایت حفص از عاصم ]

رضیة عبدالرحمن ( من مالیزیا )
[ روایت حفص از عاصم ]

رعد محمد كردي
[ روایت حفص از عاصم ]

رقیة سولونق ( من مالیزیا )
[ روایت حفص از عاصم ]

رمضان شكور
[ روایت حفص از عاصم ]

ز

زكریا حمامة
[ روایت حفص از عاصم ]

زکی داغستانی
[ روایت حفص از عاصم ]

س

سابینة مامات ( من مالیزیا )
[ روایت حفص از عاصم ]

سامی الحسن
[ روایت حفص از عاصم ]

سامی الدوسری
[ روایت حفص از عاصم ]

سعد الغامدی
[ روایت حفص از عاصم ]

سعد المقرن
[ روایت حفص از عاصم ]

سعود بن ابراهیم الشریم
[ روایت حفص از عاصم ]

سلمان العتيبي
[ روایت حفص از عاصم ]

سهل بن زین یاسین
[ روایت حفص از عاصم ]

سید رمضان
[ روایت حفص از عاصم ]

سیدین عبدالرحمن ( من مالیزیا )
[ روایت حفص از عاصم ]

ش

شعبان الصیاد
[ روایت حفص از عاصم ]

شيخ ابوبکر الشاطری
[ روایت حفص از عاصم ]

شیرزاد بن عبدالرحمن طاهر
[ روایت حفص از عاصم ]

ص

صابر عبدالحکم
[ روایت حفص از عاصم ]

صالح آل طالب
[ روایت حفص از عاصم ]

صالح الصاهود
[ روایت حفص از عاصم ]

صالح الهبدان
[ روایت حفص از عاصم ]

صلاح البدیر
[ روایت حفص از عاصم ]

صلاح الهاشم
[ روایت حفص از عاصم ]

صلاح الهاشم
[ روايت قالون از نافع ]

صلاح بو خاطر
[ روایت حفص از عاصم ]

صلاح مصلي
[ روایت حفص از عاصم ]

ط

طارق دعوب
[ روايت قالون از نافع ]

ع

عادل بن سالم الکلبانی
[ روایت حفص از عاصم ]

عادل بن عبدالله ریان
[ روایت حفص از عاصم ]

عبدالبارئ محمد
[ قرآن کریم یاد آموز ]

عبدالبارئ محمد
[ روایت حفص از عاصم ]

عبدالباری الثبیتی
[ روایت حفص از عاصم ]

عبدالباسط عبدالصمد
[ قرآن کریم با تجوید ]

عبدالباسط عبدالصمد
[ روایت حفص از عاصم ]

عبدالباسط عبدالصمد
[ روایت ورش از نافع ]

عبدالرحمن السدیس
[ روایت حفص از عاصم ]

عبدالرحمن العوسي
[ روایت حفص از عاصم ]

عبدالرحمن الماجد
[ روایت حفص از عاصم ]

عبدالرشید صوفی
[ روایت خلف از حمزه ]

عبدالرشید صوفی
[ روایت السوسی از ابی عمر ]

عبدالرشید صوفی
[ روایت حفص از عاصم ]

عبدالعزيز العسيري
[ روایت حفص از عاصم ]

عبدالعزیز الأحمد
[ روایت حفص از عاصم ]

عبدالعزیز الزهرانی
[ روایت حفص از عاصم ]

عبدالغنی عبدالله ( من مالیزیا )
[ روایت حفص از عاصم ]

عبدالله البریمی
[ روایت حفص از عاصم ]

عبدالله البعیجان
[ روایت حفص از عاصم ]

عبدالله الخلف
[ روایت حفص از عاصم ]

عبدالله الموسى
[ روایت حفص از عاصم ]

عبدالله الکندری
[ روایت حفص از عاصم ]

عبدالله بن علی بصفر
[ روایت حفص از عاصم ]

عبدالله بن عواد الجهنی
[ روایت حفص از عاصم ]

عبدالله بن محمد المطرود
[ روایت حفص از عاصم ]

عبدالله خیاط
[ روایت حفص از عاصم ]

عبدالله غیلان
[ روایت حفص از عاصم ]

عبدالله فهمی ( من مالیزیا )
[ روایت حفص از عاصم ]

عبدالمجيد الأركاني
[ روایت حفص از عاصم ]

عبدالمحسن الحارثی
[ روایت حفص از عاصم ]

عبدالمحسن العبیكان
[ روایت حفص از عاصم ]

عبدالمحسن العسكر
[ روایت حفص از عاصم ]

عبدالمحسن القاسم
[ روایت حفص از عاصم ]

عبدالهادی کناکری
[ روایت حفص از عاصم ]

عبدالودود مقبول حنیف
[ روایت حفص از عاصم ]

عبدالولی الارکانی
[ روایت حفص از عاصم ]

عثمان انصاری
[ روایت حفص از عاصم ]

علی ابو هاشم
[ روایت حفص از عاصم ]

علی بن عبدالرحمن حذیفی
[ روایت حفص از عاصم ]

علی بن عبدالله جابر
[ روایت حفص از عاصم ]

علی حجاج السویسی
[ روایت حفص از عاصم ]

علی حذیفی
[ روايت قالون از نافع ]

عماد زهیر حافظ
[ روایت حفص از عاصم ]

عمر الدريويز
[ روایت حفص از عاصم ]

عمر القزابری
[ روایت ورش از نافع ]

ف

فارس عبّاد
[ روایت حفص از عاصم ]

فهد العتیبی
[ روایت حفص از عاصم ]

فهد بن سالم الکندری
[ روایت حفص از عاصم ]

فواز الكعبی
[ روایت حفص از عاصم ]

ل

لافی العونی
[ روایت حفص از عاصم ]

م

ماجد الزامل
[ روایت حفص از عاصم ]

ماجد العنزی
[ روایت حفص از عاصم ]

مالك شیبة الحمد
[ روایت حفص از عاصم ]

ماهر المعیقلی
[ روایت حفص از عاصم ]

ماهر المعیقلی
[ قرآن کریم یاد آموز ]

ماهر شخاشیرو
[ روایت حفص از عاصم ]

محمد الأیراوی
[ روایت ورش از نافع از طریق ابی بکر اصفهانی ]

محمد البخيت
[ روایت حفص از عاصم ]

محمد البراك
[ روایت حفص از عاصم ]

محمد الحافظ ( من مالیزیا )
[ روایت حفص از عاصم ]

محمد الطبلاوى
[ روایت حفص از عاصم ]

محمد اللحیدان
[ روایت حفص از عاصم ]

محمد المحيسني
[ روایت حفص از عاصم ]

محمد المنشد
[ روایت حفص از عاصم ]

محمد ایوب
[ روایت حفص از عاصم ]

محمد جبریل
[ روایت حفص از عاصم ]

محمد حفص علی ( من مالیزیا )
[ روایت حفص از عاصم ]

محمد خليل القارئ
[ روایت حفص از عاصم ]

محمد خیر النور ( من مالیزیا )
[ روایت حفص از عاصم ]

محمد رشاد الشریف
[ روایت حفص از عاصم ]

محمد رفعت
[ روایت حفص از عاصم ]

محمد صالح عالم شاه
[ روایت حفص از عاصم ]

محمد صديق المنشاوى
[ قرآن کریم یاد آموز ]

محمد صدیق المنشاوی
[ روایت حفص از عاصم ]

محمد صدیق المنشاوی
[ قرآن کریم با تجوید ]

محمد عبدالحكیم سعید العبدالله
[ روایت دوری از کسائی ]

محمد عبدالحكیم سعید العبدالله
[ روایت بزی و قنبل از ابن کثیر ]

محمد عبدالکریم
[ روایت ورش از نافع از طریق ابی بکر اصفهانی ]

محمد عثمان خان ( من الهند )
[ روایت حفص از عاصم ]

محمدعبدالكريم
[ روایت حفص از عاصم ]

محمود الرفاعی
[ روایت حفص از عاصم ]

محمود الشیمی
[ روایت دوری از کسائی ]

محمود خلیل الحصری
[ قرآن کریم با تجوید ]

محمود خلیل الحصری
[ روایت حفص از عاصم ]

محمود خلیل الحصیری
[ روایت ورش از نافع ]

محمود علی البنا
[ قرآن کریم با تجوید ]

محمود علی البنا
[ روایت حفص از عاصم ]

مشاری العفاسی
[ روایت حفص از عاصم ]

مشاری بن راشد العفاسی
[ روایت دوری از کسائی ]

مصطفى إسماعیل
[ روایت حفص از عاصم ]

مصطفى اللاهونی
[ روایت حفص از عاصم ]

مصطفى رعد العزاوي
[ روایت حفص از عاصم ]

معمر الأندونیسی
[ روایت حفص از عاصم ]

معيض الحارثي
[ روایت حفص از عاصم ]

مفتاح السلطنی
[ روایت حفص از عاصم ]

مفتاح السلطنی
[ روایت دوری از ابی عمرو ]

مفتاح السلطنی
[ روایت شعبه از عاصم ]

مفتاح السلطنی
[ روایت دوری از کسائی ]

مفتاح محمد السلطنی
[ روایت ذکوان از ابن عامر ]

منصور السالمي
[ روایت حفص از عاصم ]

موسى بلال
[ روایت حفص از عاصم ]

ن

ناصر العبید
[ روایت حفص از عاصم ]

ناصر العصفور
[ روایت حفص از عاصم ]

ناصر القطامی
[ روایت حفص از عاصم ]

ناصر الماجد
[ روایت حفص از عاصم ]

نبیل بن عبدالرحمن الرفاعی
[ روایت حفص از عاصم ]

نعمۃ الحسان
[ روایت حفص از عاصم ]

ه

هانی بن عبدالرحمن الرفاعی
[ روایت حفص از عاصم ]

هزاع البلوشي
[ روایت حفص از عاصم ]

هيثم الجدعاني
[ روایت حفص از عاصم ]

و

واصل بن داود المزن
[ روایت حفص از عاصم ]

وديع اليمني
[ روایت حفص از عاصم ]

وشيار حيدر اربيلى
[ روایت حفص از عاصم ]

ولید الدلیمی
[ روایت حفص از عاصم ]

ولید بن محمد النائحی
[ روايت قالون از نافع از طریق ابی نشیط ]

ي

يوسف الشويعي
[ روایت حفص از عاصم ]

يونس اسويلص
[ روایت ورش از نافع ]

ی

یاسر الدوسری
[ روایت حفص از عاصم ]

یاسر الفیلکاوی
[ روایت حفص از عاصم ]

یاسر القرشی
[ روایت حفص از عاصم ]

یاسر المزروعی
[ روایت رویس و روح از یعقوب حضرمی ]

یاسر سلامه
[ روایت حفص از عاصم ]

یحیى حوا
[ روایت حفص از عاصم ]

یوسف الدغوش ( من المغرب )
[ روایت حفص از عاصم ]

یوسف بن نوح أحمد
[ روایت حفص از عاصم ]