قاری ابراهیم العسیری | آرشیو - کتابخانه صوتی قرآن کریم 
نشر و یا پخش یا رادیو صوتی قرآن کریم


قاری ابراهیم العسیری | روایت حفص از عاصم

Itunes


شماره سوره سوره شنیدن دانلود فایل MP3
1 فاتحه برای دانلود کلیلک کنید
3 آل عمران برای دانلود کلیلک کنید
4 نساء برای دانلود کلیلک کنید
5 مائده برای دانلود کلیلک کنید
8 أنفال برای دانلود کلیلک کنید
12 یوسف برای دانلود کلیلک کنید
13 رعد برای دانلود کلیلک کنید
14 إبراهیم برای دانلود کلیلک کنید
17 إسراء برای دانلود کلیلک کنید
18 كهف برای دانلود کلیلک کنید
19 مریم برای دانلود کلیلک کنید
20 طه برای دانلود کلیلک کنید
21 أنبیاء برای دانلود کلیلک کنید
23 مؤمنون برای دانلود کلیلک کنید
27 نمل برای دانلود کلیلک کنید
34 سبأ برای دانلود کلیلک کنید
36 یس برای دانلود کلیلک کنید
38 ص برای دانلود کلیلک کنید
51 ذاریات برای دانلود کلیلک کنید
53 نجم برای دانلود کلیلک کنید
54 قمر برای دانلود کلیلک کنید
56 واقعه برای دانلود کلیلک کنید
67 ملك برای دانلود کلیلک کنید
69 حاقه برای دانلود کلیلک کنید
70 معارج برای دانلود کلیلک کنید
75 قیامه برای دانلود کلیلک کنید
76 إنسان برای دانلود کلیلک کنید