قاری مشاری بن راشد العفاسی | آرشیو - کتابخانه صوتی قرآن کریم 
نشر و یا پخش یا رادیو صوتی قرآن کریم


قاری مشاری بن راشد العفاسی | روایت دوری از کسائی

Itunes