قاری خالد الغامدي | آرشیو - کتابخانه صوتی قرآن کریم 
نشر و یا پخش یا رادیو صوتی قرآن کریم


قاری خالد الغامدي | روایت حفص از عاصم

شماره سوره سوره شنیدن دانلود فایل MP3
1 فاتحه برای دانلود کلیلک کنید
6 أنعام برای دانلود کلیلک کنید
9 توبه برای دانلود کلیلک کنید
14 إبراهیم برای دانلود کلیلک کنید
21 أنبیاء برای دانلود کلیلک کنید
25 فرقان برای دانلود کلیلک کنید
30 روم برای دانلود کلیلک کنید
42 شورى برای دانلود کلیلک کنید
50 ق برای دانلود کلیلک کنید
52 طور برای دانلود کلیلک کنید
53 نجم برای دانلود کلیلک کنید
54 قمر برای دانلود کلیلک کنید
58 مجادله برای دانلود کلیلک کنید
59 حشر برای دانلود کلیلک کنید
60 ممتحنه برای دانلود کلیلک کنید
61 صف برای دانلود کلیلک کنید
65 طلاق برای دانلود کلیلک کنید
67 ملك برای دانلود کلیلک کنید
68 قلم برای دانلود کلیلک کنید
69 حاقه برای دانلود کلیلک کنید
70 معارج برای دانلود کلیلک کنید
71 نوح برای دانلود کلیلک کنید
77 مرسلات برای دانلود کلیلک کنید
85 بروج برای دانلود کلیلک کنید
86 طارق برای دانلود کلیلک کنید
88 غاشیه برای دانلود کلیلک کنید
91 شمس برای دانلود کلیلک کنید
93 ضحى برای دانلود کلیلک کنید