قاری هيثم الجدعاني | آرشیو - کتابخانه صوتی قرآن کریم 
نشر و یا پخش یا رادیو صوتی قرآن کریم


قاری هيثم الجدعاني | روایت حفص از عاصم

قرآن کریم کامل

شماره سوره سوره شنیدن دانلود فایل MP3
1 فاتحه برای دانلود کلیلک کنید
2 بقره برای دانلود کلیلک کنید
6 أنعام برای دانلود کلیلک کنید
7 أعراف برای دانلود کلیلک کنید
8 أنفال برای دانلود کلیلک کنید
9 توبه برای دانلود کلیلک کنید
10 یونس برای دانلود کلیلک کنید
12 یوسف برای دانلود کلیلک کنید
13 رعد برای دانلود کلیلک کنید
14 إبراهیم برای دانلود کلیلک کنید
15 حجر برای دانلود کلیلک کنید
16 نحل برای دانلود کلیلک کنید
28 قصص برای دانلود کلیلک کنید
29 عنكبوت برای دانلود کلیلک کنید
30 روم برای دانلود کلیلک کنید
31 لقمان برای دانلود کلیلک کنید
32 سجده برای دانلود کلیلک کنید
34 سبأ برای دانلود کلیلک کنید
35 فاطر برای دانلود کلیلک کنید
36 یس برای دانلود کلیلک کنید
37 صافات برای دانلود کلیلک کنید
38 ص برای دانلود کلیلک کنید
44 دخان برای دانلود کلیلک کنید
50 ق برای دانلود کلیلک کنید
51 ذاریات برای دانلود کلیلک کنید
52 طور برای دانلود کلیلک کنید
53 نجم برای دانلود کلیلک کنید
54 قمر برای دانلود کلیلک کنید
55 رحمن برای دانلود کلیلک کنید
56 واقعه برای دانلود کلیلک کنید
57 حدید برای دانلود کلیلک کنید
69 حاقه برای دانلود کلیلک کنید
75 قیامه برای دانلود کلیلک کنید
76 إنسان برای دانلود کلیلک کنید
85 بروج برای دانلود کلیلک کنید
87 أعلى برای دانلود کلیلک کنید
88 غاشیه برای دانلود کلیلک کنید
90 بلد برای دانلود کلیلک کنید