قاری مفتاح السلطنی | آرشیو - کتابخانه صوتی قرآن کریم 
نشر و یا پخش یا رادیو صوتی قرآن کریم


قاری مفتاح السلطنی | روایت شعبه از عاصم

Itunes


شماره سوره سوره شنیدن دانلود فایل MP3
1 فاتحه برای دانلود کلیلک کنید
2 بقره برای دانلود کلیلک کنید
3 آل عمران برای دانلود کلیلک کنید
4 نساء برای دانلود کلیلک کنید
5 مائده برای دانلود کلیلک کنید
6 أنعام برای دانلود کلیلک کنید
7 أعراف برای دانلود کلیلک کنید
8 أنفال برای دانلود کلیلک کنید
9 توبه برای دانلود کلیلک کنید
10 یونس برای دانلود کلیلک کنید
11 هود برای دانلود کلیلک کنید
12 یوسف برای دانلود کلیلک کنید
13 رعد برای دانلود کلیلک کنید
14 إبراهیم برای دانلود کلیلک کنید
15 حجر برای دانلود کلیلک کنید
16 نحل برای دانلود کلیلک کنید
17 إسراء برای دانلود کلیلک کنید
18 كهف برای دانلود کلیلک کنید
19 مریم برای دانلود کلیلک کنید
20 طه برای دانلود کلیلک کنید
21 أنبیاء برای دانلود کلیلک کنید
22 حج برای دانلود کلیلک کنید
23 مؤمنون برای دانلود کلیلک کنید
24 نور برای دانلود کلیلک کنید
25 فرقان برای دانلود کلیلک کنید
26 شعراء برای دانلود کلیلک کنید
27 نمل برای دانلود کلیلک کنید
28 قصص برای دانلود کلیلک کنید
29 عنكبوت برای دانلود کلیلک کنید
30 روم برای دانلود کلیلک کنید
31 لقمان برای دانلود کلیلک کنید
32 سجده برای دانلود کلیلک کنید
33 أحزاب برای دانلود کلیلک کنید
34 سبأ برای دانلود کلیلک کنید
35 فاطر برای دانلود کلیلک کنید
36 یس برای دانلود کلیلک کنید
37 صافات برای دانلود کلیلک کنید
38 ص برای دانلود کلیلک کنید
39 زمر برای دانلود کلیلک کنید
40 غافر برای دانلود کلیلک کنید
41 فصلت برای دانلود کلیلک کنید
42 شورى برای دانلود کلیلک کنید
43 زخرف برای دانلود کلیلک کنید
44 دخان برای دانلود کلیلک کنید
45 جاثیه برای دانلود کلیلک کنید
46 أحقاف برای دانلود کلیلک کنید
47 محمد برای دانلود کلیلک کنید
48 فتح برای دانلود کلیلک کنید
49 حجرات برای دانلود کلیلک کنید
50 ق برای دانلود کلیلک کنید
51 ذاریات برای دانلود کلیلک کنید
52 طور برای دانلود کلیلک کنید
53 نجم برای دانلود کلیلک کنید
54 قمر برای دانلود کلیلک کنید
55 رحمن برای دانلود کلیلک کنید
56 واقعه برای دانلود کلیلک کنید
57 حدید برای دانلود کلیلک کنید
58 مجادله برای دانلود کلیلک کنید
59 حشر برای دانلود کلیلک کنید
60 ممتحنه برای دانلود کلیلک کنید
61 صف برای دانلود کلیلک کنید
62 جمعه برای دانلود کلیلک کنید
63 منافقون برای دانلود کلیلک کنید
64 تغابن برای دانلود کلیلک کنید
65 طلاق برای دانلود کلیلک کنید
66 تحریم برای دانلود کلیلک کنید
67 ملك برای دانلود کلیلک کنید
68 قلم برای دانلود کلیلک کنید
69 حاقه برای دانلود کلیلک کنید
70 معارج برای دانلود کلیلک کنید
71 نوح برای دانلود کلیلک کنید
72 جن برای دانلود کلیلک کنید
73 مزمل برای دانلود کلیلک کنید
74 مدثر برای دانلود کلیلک کنید
75 قیامه برای دانلود کلیلک کنید
76 إنسان برای دانلود کلیلک کنید
77 مرسلات برای دانلود کلیلک کنید