Makaranci Ibrahim Al-Jebreen | Laburaren sauti na Alqur`ani Maigirma 
Radiyon Laburaren Sauti na Alqur`ani Maigirma


Makaranci Ibrahim Al-Jebreen | Riwayar Hafsu daga Asim

Itunes


Lambar Sura Sunan Sura Don Sauraro Don Sauke file MP3
1 Al-Fatiha Danna nan don saukewa
3 Al-Imaran Danna nan don saukewa
4 An-Nisa'i Danna nan don saukewa
7 Al-A'araf Danna nan don saukewa
8 Al'Anfal Danna nan don saukewa
10 Yunus Danna nan don saukewa
12 Yusuf Danna nan don saukewa
13 Ra'ad Danna nan don saukewa
14 Ibrahim Danna nan don saukewa
15 A-Hijr Danna nan don saukewa
16 An-Nahl Danna nan don saukewa
17 Al-Isra'i Danna nan don saukewa
18 Al-Kahf Danna nan don saukewa
19 Marya Danna nan don saukewa
20 Taha Danna nan don saukewa
21 Al-Anbiya Danna nan don saukewa
23 Al-Muminu Danna nan don saukewa
25 Al-Furkan Danna nan don saukewa
27 An-Naml Danna nan don saukewa
31 Lukuman Danna nan don saukewa
32 As-Sajadah Danna nan don saukewa
33 Al-Ahzab Danna nan don saukewa
34 Saba'i Danna nan don saukewa
36 Yasin Danna nan don saukewa
37 As-Saffat Danna nan don saukewa
38 Sad Danna nan don saukewa
39 Az-Zumar Danna nan don saukewa
40 Ghafir Danna nan don saukewa
44 Ad-Dukhan Danna nan don saukewa
45 Al-Jasiyah Danna nan don saukewa
46 Al-Ahkaf Danna nan don saukewa
47 Muhammad Danna nan don saukewa
48 Al-Fath Danna nan don saukewa
49 Al-Hujurat Danna nan don saukewa
50 Kaaf Danna nan don saukewa
51 Az-Zariyat Danna nan don saukewa
52 At-Tur Danna nan don saukewa
53 An-Najm Danna nan don saukewa
54 Al-Kamar Danna nan don saukewa
55 Ar-Rahman Danna nan don saukewa
56 Al-Waki'ah Danna nan don saukewa
57 AlHadid Danna nan don saukewa
58 Al-Mujadalah Danna nan don saukewa
59 Al-Hashr Danna nan don saukewa
60 Al-Mumtahanah Danna nan don saukewa
61 As-Saff Danna nan don saukewa
62 Al-Juma'ah Danna nan don saukewa
63 Al-Munafikun Danna nan don saukewa
64 At-Taghabun Danna nan don saukewa
65 At-Talak Danna nan don saukewa
66 At-Tahrim Danna nan don saukewa
67 Al-Mulk Danna nan don saukewa
68 Al-Kalam Danna nan don saukewa
69 Al-Hakkah Danna nan don saukewa
70 Al-Ma'arij Danna nan don saukewa
71 Nouh Danna nan don saukewa
72 Al-Jinn Danna nan don saukewa
73 Al-Muzzammil Danna nan don saukewa
74 Al-Muddasir Danna nan don saukewa
75 Al-Kiyama Danna nan don saukewa
76 Al-Insan Danna nan don saukewa
77 Al-Mursalat Danna nan don saukewa
78 An-Naba'i Danna nan don saukewa
79 An-Nazi'at Danna nan don saukewa
80 Abasa Danna nan don saukewa
81 An-Takwir Danna nan don saukewa
82 Al-Infitar Danna nan don saukewa
83 Al-Mutaffifin Danna nan don saukewa
84 Al-Inshikak Danna nan don saukewa
85 Al-Buruj Danna nan don saukewa
86 At-Tarik Danna nan don saukewa
87 Al'A'alah Danna nan don saukewa
88 Al-Ghashiyah Danna nan don saukewa
89 Al-Fajr Danna nan don saukewa
90 Al-Balad Danna nan don saukewa
91 As-Shams Danna nan don saukewa
92 Al-Lail Danna nan don saukewa
93 Ad-Dhuhah Danna nan don saukewa
94 As-Sarhi Danna nan don saukewa
95 At-Tin Danna nan don saukewa
96 Al'Alak Danna nan don saukewa
97 Al-Kadr Danna nan don saukewa
98 Al-Bayyinah Danna nan don saukewa
99 Al-zalzalah Danna nan don saukewa
100 Al-Adiyat Danna nan don saukewa
101 Al-Kari'ah Danna nan don saukewa
102 At-Takasur Danna nan don saukewa
103 Al'asri Danna nan don saukewa
104 Ali-Humazah Danna nan don saukewa
105 Al-Fil Danna nan don saukewa
106 Kuraish Danna nan don saukewa
107 Al-Ma'un Danna nan don saukewa
108 Al-Kausar Danna nan don saukewa
109 Al-Kafirun Danna nan don saukewa
110 An-Nasr Danna nan don saukewa
111 Al-Masad Danna nan don saukewa
112 Al-Ikhlas Danna nan don saukewa
113 Al-Flak Danna nan don saukewa
114 An-Nas Danna nan don saukewa