Makaranci Muftah Alsaltany | Laburaren sauti na Alqur`ani Maigirma 
Radiyon Laburaren Sauti na Alqur`ani Maigirma


Makaranci Muftah Alsaltany | Riwayar Shu'aba daga Asim

Itunes


Lambar Sura Sunan Sura Don Sauraro Don Sauke file MP3
1 Al-Fatiha Danna nan don saukewa
2 Al-Bakarah Danna nan don saukewa
3 Al-Imaran Danna nan don saukewa
4 An-Nisa'i Danna nan don saukewa
5 Al-Ma'idah Danna nan don saukewa
6 Al-An'am Danna nan don saukewa
7 Al-A'araf Danna nan don saukewa
8 Al'Anfal Danna nan don saukewa
9 At-Taubah Danna nan don saukewa
10 Yunus Danna nan don saukewa
11 Hud Danna nan don saukewa
12 Yusuf Danna nan don saukewa
13 Ra'ad Danna nan don saukewa
14 Ibrahim Danna nan don saukewa
15 A-Hijr Danna nan don saukewa
16 An-Nahl Danna nan don saukewa
17 Al-Isra'i Danna nan don saukewa
18 Al-Kahf Danna nan don saukewa
19 Marya Danna nan don saukewa
20 Taha Danna nan don saukewa
21 Al-Anbiya Danna nan don saukewa
22 Al-Hajj Danna nan don saukewa
23 Al-Muminu Danna nan don saukewa
24 An-Nur Danna nan don saukewa
25 Al-Furkan Danna nan don saukewa
26 As-Shu'ara Danna nan don saukewa
27 An-Naml Danna nan don saukewa
28 Al-Kasas Danna nan don saukewa
29 Al-Ankabut Danna nan don saukewa
30 Ar-Rum Danna nan don saukewa
31 Lukuman Danna nan don saukewa
32 As-Sajadah Danna nan don saukewa
33 Al-Ahzab Danna nan don saukewa
34 Saba'i Danna nan don saukewa
35 Fatir Danna nan don saukewa
36 Yasin Danna nan don saukewa
37 As-Saffat Danna nan don saukewa
38 Sad Danna nan don saukewa
39 Az-Zumar Danna nan don saukewa
40 Ghafir Danna nan don saukewa
41 Fussilat Danna nan don saukewa
42 As-Shurah Danna nan don saukewa
43 Az-Zukhruf Danna nan don saukewa
44 Ad-Dukhan Danna nan don saukewa
45 Al-Jasiyah Danna nan don saukewa
46 Al-Ahkaf Danna nan don saukewa
47 Muhammad Danna nan don saukewa
48 Al-Fath Danna nan don saukewa
49 Al-Hujurat Danna nan don saukewa
50 Kaaf Danna nan don saukewa
51 Az-Zariyat Danna nan don saukewa
52 At-Tur Danna nan don saukewa
53 An-Najm Danna nan don saukewa
54 Al-Kamar Danna nan don saukewa
55 Ar-Rahman Danna nan don saukewa
56 Al-Waki'ah Danna nan don saukewa
57 AlHadid Danna nan don saukewa
58 Al-Mujadalah Danna nan don saukewa
59 Al-Hashr Danna nan don saukewa
60 Al-Mumtahanah Danna nan don saukewa
61 As-Saff Danna nan don saukewa
62 Al-Juma'ah Danna nan don saukewa
63 Al-Munafikun Danna nan don saukewa
64 At-Taghabun Danna nan don saukewa
65 At-Talak Danna nan don saukewa
66 At-Tahrim Danna nan don saukewa
67 Al-Mulk Danna nan don saukewa
68 Al-Kalam Danna nan don saukewa
69 Al-Hakkah Danna nan don saukewa
70 Al-Ma'arij Danna nan don saukewa
71 Nouh Danna nan don saukewa
72 Al-Jinn Danna nan don saukewa
73 Al-Muzzammil Danna nan don saukewa
74 Al-Muddasir Danna nan don saukewa
75 Al-Kiyama Danna nan don saukewa
76 Al-Insan Danna nan don saukewa
77 Al-Mursalat Danna nan don saukewa