Makaranci Ahmad Al Nufais | Laburaren sauti na Alqur`ani Maigirma 
Radiyon Laburaren Sauti na Alqur`ani Maigirma


Makaranci Ahmad Al Nufais | Riwayar Hafsu daga Asim

Lambar Sura Sunan Sura Don Sauraro Don Sauke file MP3
1 Al-Fatiha Danna nan don saukewa
2 Al-Bakarah Danna nan don saukewa
3 Al-Imaran Danna nan don saukewa
8 Al'Anfal Danna nan don saukewa
12 Yusuf Danna nan don saukewa
13 Ra'ad Danna nan don saukewa
14 Ibrahim Danna nan don saukewa
18 Al-Kahf Danna nan don saukewa
21 Al-Anbiya Danna nan don saukewa
26 As-Shu'ara Danna nan don saukewa
29 Al-Ankabut Danna nan don saukewa
32 As-Sajadah Danna nan don saukewa
35 Fatir Danna nan don saukewa
37 As-Saffat Danna nan don saukewa
38 Sad Danna nan don saukewa
39 Az-Zumar Danna nan don saukewa
40 Ghafir Danna nan don saukewa
41 Fussilat Danna nan don saukewa
44 Ad-Dukhan Danna nan don saukewa
46 Al-Ahkaf Danna nan don saukewa
48 Al-Fath Danna nan don saukewa
50 Kaaf Danna nan don saukewa
51 Az-Zariyat Danna nan don saukewa
52 At-Tur Danna nan don saukewa
53 An-Najm Danna nan don saukewa
55 Ar-Rahman Danna nan don saukewa
56 Al-Waki'ah Danna nan don saukewa
57 AlHadid Danna nan don saukewa
60 Al-Mumtahanah Danna nan don saukewa
62 Al-Juma'ah Danna nan don saukewa
67 Al-Mulk Danna nan don saukewa
70 Al-Ma'arij Danna nan don saukewa
71 Nouh Danna nan don saukewa
72 Al-Jinn Danna nan don saukewa
73 Al-Muzzammil Danna nan don saukewa
74 Al-Muddasir Danna nan don saukewa
75 Al-Kiyama Danna nan don saukewa
78 An-Naba'i Danna nan don saukewa
79 An-Nazi'at Danna nan don saukewa
80 Abasa Danna nan don saukewa
81 An-Takwir Danna nan don saukewa
82 Al-Infitar Danna nan don saukewa
83 Al-Mutaffifin Danna nan don saukewa
84 Al-Inshikak Danna nan don saukewa
85 Al-Buruj Danna nan don saukewa
86 At-Tarik Danna nan don saukewa
87 Al'A'alah Danna nan don saukewa
88 Al-Ghashiyah Danna nan don saukewa
89 Al-Fajr Danna nan don saukewa
90 Al-Balad Danna nan don saukewa
91 As-Shams Danna nan don saukewa
92 Al-Lail Danna nan don saukewa
93 Ad-Dhuhah Danna nan don saukewa
94 As-Sarhi Danna nan don saukewa
95 At-Tin Danna nan don saukewa
96 Al'Alak Danna nan don saukewa
97 Al-Kadr Danna nan don saukewa
98 Al-Bayyinah Danna nan don saukewa
99 Al-zalzalah Danna nan don saukewa
100 Al-Adiyat Danna nan don saukewa
101 Al-Kari'ah Danna nan don saukewa
102 At-Takasur Danna nan don saukewa
103 Al'asri Danna nan don saukewa
104 Ali-Humazah Danna nan don saukewa
105 Al-Fil Danna nan don saukewa
106 Kuraish Danna nan don saukewa
107 Al-Ma'un Danna nan don saukewa
108 Al-Kausar Danna nan don saukewa
109 Al-Kafirun Danna nan don saukewa
110 An-Nasr Danna nan don saukewa
111 Al-Masad Danna nan don saukewa
112 Al-Ikhlas Danna nan don saukewa
113 Al-Flak Danna nan don saukewa
114 An-Nas Danna nan don saukewa