Makaranci Abdulrasheed Soufi | Laburaren sauti na Alqur`ani Maigirma 
Radiyon Laburaren Sauti na Alqur`ani Maigirma


Makaranci Abdulrasheed Soufi | Riwayar Hafsu daga Asim

Lambar Sura Sunan Sura Don Sauraro Don Sauke file MP3
1 Al-Fatiha Danna nan don saukewa
2 Al-Bakarah Danna nan don saukewa
3 Al-Imaran Danna nan don saukewa
4 An-Nisa'i Danna nan don saukewa
5 Al-Ma'idah Danna nan don saukewa
6 Al-An'am Danna nan don saukewa
7 Al-A'araf Danna nan don saukewa
8 Al'Anfal Danna nan don saukewa
9 At-Taubah Danna nan don saukewa
10 Yunus Danna nan don saukewa
11 Hud Danna nan don saukewa
12 Yusuf Danna nan don saukewa
13 Ra'ad Danna nan don saukewa
14 Ibrahim Danna nan don saukewa
15 A-Hijr Danna nan don saukewa
16 An-Nahl Danna nan don saukewa
17 Al-Isra'i Danna nan don saukewa
18 Al-Kahf Danna nan don saukewa
19 Marya Danna nan don saukewa
20 Taha Danna nan don saukewa
21 Al-Anbiya Danna nan don saukewa
22 Al-Hajj Danna nan don saukewa
23 Al-Muminu Danna nan don saukewa
24 An-Nur Danna nan don saukewa
25 Al-Furkan Danna nan don saukewa
26 As-Shu'ara Danna nan don saukewa
27 An-Naml Danna nan don saukewa
28 Al-Kasas Danna nan don saukewa
29 Al-Ankabut Danna nan don saukewa
30 Ar-Rum Danna nan don saukewa
31 Lukuman Danna nan don saukewa
32 As-Sajadah Danna nan don saukewa
33 Al-Ahzab Danna nan don saukewa
34 Saba'i Danna nan don saukewa
35 Fatir Danna nan don saukewa
36 Yasin Danna nan don saukewa
37 As-Saffat Danna nan don saukewa
38 Sad Danna nan don saukewa
39 Az-Zumar Danna nan don saukewa
40 Ghafir Danna nan don saukewa
41 Fussilat Danna nan don saukewa
42 As-Shurah Danna nan don saukewa
43 Az-Zukhruf Danna nan don saukewa
44 Ad-Dukhan Danna nan don saukewa
45 Al-Jasiyah Danna nan don saukewa
46 Al-Ahkaf Danna nan don saukewa
47 Muhammad Danna nan don saukewa
48 Al-Fath Danna nan don saukewa
49 Al-Hujurat Danna nan don saukewa
50 Kaaf Danna nan don saukewa
51 Az-Zariyat Danna nan don saukewa
52 At-Tur Danna nan don saukewa
53 An-Najm Danna nan don saukewa
54 Al-Kamar Danna nan don saukewa
55 Ar-Rahman Danna nan don saukewa
56 Al-Waki'ah Danna nan don saukewa
57 AlHadid Danna nan don saukewa
58 Al-Mujadalah Danna nan don saukewa
59 Al-Hashr Danna nan don saukewa
60 Al-Mumtahanah Danna nan don saukewa
61 As-Saff Danna nan don saukewa
62 Al-Juma'ah Danna nan don saukewa
63 Al-Munafikun Danna nan don saukewa
64 At-Taghabun Danna nan don saukewa
65 At-Talak Danna nan don saukewa
66 At-Tahrim Danna nan don saukewa
67 Al-Mulk Danna nan don saukewa
68 Al-Kalam Danna nan don saukewa
69 Al-Hakkah Danna nan don saukewa
70 Al-Ma'arij Danna nan don saukewa
71 Nouh Danna nan don saukewa
72 Al-Jinn Danna nan don saukewa
73 Al-Muzzammil Danna nan don saukewa
74 Al-Muddasir Danna nan don saukewa
75 Al-Kiyama Danna nan don saukewa
76 Al-Insan Danna nan don saukewa
77 Al-Mursalat Danna nan don saukewa
78 An-Naba'i Danna nan don saukewa
79 An-Nazi'at Danna nan don saukewa
80 Abasa Danna nan don saukewa
81 An-Takwir Danna nan don saukewa
82 Al-Infitar Danna nan don saukewa
83 Al-Mutaffifin Danna nan don saukewa
84 Al-Inshikak Danna nan don saukewa
85 Al-Buruj Danna nan don saukewa
86 At-Tarik Danna nan don saukewa
87 Al'A'alah Danna nan don saukewa
88 Al-Ghashiyah Danna nan don saukewa
89 Al-Fajr Danna nan don saukewa
90 Al-Balad Danna nan don saukewa
91 As-Shams Danna nan don saukewa
92 Al-Lail Danna nan don saukewa
93 Ad-Dhuhah Danna nan don saukewa
94 As-Sarhi Danna nan don saukewa
95 At-Tin Danna nan don saukewa
96 Al'Alak Danna nan don saukewa
97 Al-Kadr Danna nan don saukewa
98 Al-Bayyinah Danna nan don saukewa
99 Al-zalzalah Danna nan don saukewa
100 Al-Adiyat Danna nan don saukewa
101 Al-Kari'ah Danna nan don saukewa
102 At-Takasur Danna nan don saukewa
103 Al'asri Danna nan don saukewa
104 Ali-Humazah Danna nan don saukewa
105 Al-Fil Danna nan don saukewa
106 Kuraish Danna nan don saukewa
107 Al-Ma'un Danna nan don saukewa
108 Al-Kausar Danna nan don saukewa
109 Al-Kafirun Danna nan don saukewa
110 An-Nasr Danna nan don saukewa
111 Al-Masad Danna nan don saukewa
112 Al-Ikhlas Danna nan don saukewa
113 Al-Flak Danna nan don saukewa
114 An-Nas Danna nan don saukewa