വിശുദ്ധ ഖുര്ആന് ഓഢിയോ ലൈബ്ററി 
വിശുദ്ധ ഖുര്ആന് പ്ക്ഷേപണ ലൈബ്ററി

A

Ahmad Al Nufais
[ ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത് ]

Ahmad Deban
[ ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത് ]

Ahmad Shaheen
[ ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത് ]

H

Hitham Aljadani
[ ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത് ]

N

Nasser Almajed
[ ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത് ]

O

Omar Al Darweez
[ ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത് ]

S

Saad Almqren
[ ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത് ]

Y

Younes Souilass
[ നാഫിഇല് നിന്ന് വര്ഷ് ഉദ്ധരിക്കുന്നത് ]

അക് റം അല് അല്ലാഖീ
[ ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത് ]

അഖീല് അബ്ദുല് ഹയ്യ് റവ്വാ (മലേഷ്യാ)
[ ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത് ]

അദ്ദൌകാലീ മുഹമ്മദ് ആലം
[ നാഫിഇല് നിന്ന് ഖാലൂന് ഉദ്ധരിക്കുന്നത് ]

അബൂബക്കര് അഷാതിരീ
[ ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത് ]

അബ്ദു റഷീദ് സൂഫി
[ ഹംസയില് നിന്നുള്ള ഖലഫിന്റെ നിവേദനം ]

അബ്ദു റഷീദ് സൂഫി
[ ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത് ]

അബ്ദു റഷീദ് സൂഫി
[ അബു ഉമറില് നിന്നുള്ള സൂസിയുടെ നിവേദനം ]

അബ്ദു റഹ് മാന് അസുദേസ്
[ ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത് ]

അബ്ദു റഹ്‌മാൻ അൽ ഔസി
[ ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത് ]

അബ്ദു റഹ്‌മാൻ അൽ മാജിദ്
[ ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത് ]

അബ്ദുല ഗനി അബ്ദുല്ലാഹ്
[ ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത് ]

അബ്ദുല് അസീസ് അല് അഹ്മദ്
[ ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത് ]

അബ്ദുല് അസീസ് സഹ്റാനി
[ ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത് ]

അബ്ദുല് അസീസ്അല് അസീരി
[ ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത് ]

അബ്ദുല് ബാരി അല്സുബൈതീ
[ ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത് ]

അബ്ദുല് ബാരി മുഹമ്മദ്
[ ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത് ]

അബ്ദുല് ബാരി മുഹമ്മദ്
[ ഖുര്ആന് പഠിപ്പിക്കുക ]

അബ്ദുല് ബാസിത്ത് അബ്ദു സമദ്
[ നാഫിഇല് നിന്ന് വര്ഷ് ഉദ്ധരിക്കുന്നത് ]

അബ്ദുല് ബാസിത്ത് അബ്ദു സമദ്
[ ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത് ]

അബ്ദുല് ബാസിത്ത് അബ്ദു സമദ്
[ നിലവിലുള്ള ഖുര്ആന് ]

അബ്ദുല് മുഹ്സിന് അല് അസ്കര്
[ ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത് ]

അബ്ദുല് മുഹ്സിന് അല് ഒബേകാന്
[ ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത് ]

അബ്ദുല് മുഹ്സിന് അല് കാസിം
[ ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത് ]

അബ്ദുല് മുഹ്സിന് അല് ഹാരിസി
[ ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത് ]

അബ്ദുല് വദൂദ് ഹനീഫ്
[ ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത് ]

അബ്ദുല് വലി അല് അര്കാനി
[ ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത് ]

അബ്ദുല് ഹാദി അഹ്മദ് കനാകരി
[ ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത് ]

അബ്ദുല്ല അല് കന്ദറീ
[ ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത് ]

അബ്ദുല്ല അല് ഖയ്യാത്ത്
[ ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത് ]

അബ്ദുല്ല അല് ഫഹ്മി
[ ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത് ]

അബ്ദുല്ല അല് ബസ്ഫര്
[ ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത് ]

അബ്ദുല്ല അല് മത് റൂദ്
[ ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത് ]

അബ്ദുല്ല അവദ് അല് ജുഹനി
[ ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത് ]

അബ്ദുല്ല ഗയലാന്
[ ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത് ]

അബ്ദുല്ലാ അല് ബുഐജാന്
[ ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത് ]

അബ്ദുല്ലാ അല് ബുറൈമി
[ ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത് ]

അബ്ദുള്ള അൽ ഖലഫ്
[ ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത് ]

അബ്ദുള്ള അൽ മൂസ
[ ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത് ]

അലി അബൂ ഹാഷിം
[ ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത് ]

അലി അല് ഹനീഫീ
[ നാഫിഇല് നിന്ന് ഖാലൂന് ഉദ്ധരിക്കുന്നത് ]

അലി ജാബിര്
[ ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത് ]

അലി ബ്നു അബ്ദു റഹ്മാന് അല് ഹനീഫീ
[ ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത് ]

അലി ഹജ്ജാജ് അസുവൈസി
[ ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത് ]

അല് ഉയൂന് അല് കൂഷീ
[ നാഫിഇല് നിന്ന് വര്ഷ് ഉദ്ധരിക്കുന്നത് ]

അല് ഉഷ്രീ ഇംറാന്
[ ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത് ]

അല് ഖാരീ യാസീന്
[ നാഫിഇല് നിന്ന് വര്ഷ് ഉദ്ധരിക്കുന്നത് ]

അല് ഹുസൈനീ അല് അസാസീ
[ ഖുര്ആന് പഠിപ്പിക്കുക ]

അസ്സീന് മുഹമ്മദ് അഹ് മദ്
[ ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത് ]

അഹമ്മദ് അസ്സുവൈലിം
[ ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത് ]

അഹ് മദ് അലി അല് അജമി
[ ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത് ]

അഹ് മദ് അല് ഹുദൈഫീ
[ ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത് ]

അഹ് മദ് നുഐനിഅ്
[ ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത് ]

അഹ് മദ് സ്വാബിര്
[ ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത് ]

അഹ്മദ് അല് ഹുവാഷി
[ ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത് ]

അഹ്മദ് ആമിര്
[ ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത് ]

അഹ്മദ് ഖുളര് അത്വറാബല്സീ
[ നാഫിഇല് നിന്ന് ഖാലൂന് ഉദ്ധരിക്കുന്നത് ]

അഹ്മദ് ത്വറാബല്സീ
[ ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത് ]

അഹ്മദ് സഊദ്
[ ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത് ]

ആദില് കല്ബാനി
[ ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത് ]

ആദില് റയ്യാന്
[ ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത് ]

ഇബ്റാഹീം അദ്ദൌസരീ
[ നാഫിഇല് നിന്ന് വര്ഷ് ഉദ്ധരിക്കുന്നത് ]

ഇബ്റാഹീം അദ്ദൌസരീ
[ ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത് ]

ഇബ്റാഹീം അബ്കര്
[ ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത് ]

ഇബ്റാഹീം അല് അഖ്ളര്
[ ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത് ]

ഇബ്റാഹീം അല് അസീരി
[ ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത് ]

ഇബ്റാഹീം അല് ജിബ്രീന്
[ ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത് ]

ഇബ്റാഹീം അല് ജുര്മീ
[ ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത് ]

ഇബ്റാഹീം അസ്സഅദാന്
[ ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത് ]

ഇമാദ് സുഹൈര് ഹാഫിള്
[ ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത് ]

ഇസ്‍ലാം സുബ്ഹി
[ ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത് ]

ഉമര് അല് ഖസാബിരീ
[ നാഫിഇല് നിന്ന് വര്ഷ് ഉദ്ധരിക്കുന്നത് ]

ഉസ്താദ് സാമിരി(മലേഷ്യാ)
[ ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത് ]

ഉസ്മാന് അന്സാരി
[ ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത് ]

ഖലീഫത്തുല് ത്വുനൈഈ
[ ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത് ]

ഖാലിദ് അബ്ദുല് കാഫി
[ ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത് ]

ഖാലിദ് അല് ഖഹ്ത്വാനി
[ ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത് ]

ഖാലിദ് അല് ജലീല്
[ ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത് ]

ഖാലിദ് അല് മുഹന്ന
[ ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത് ]

ഖാലിദ് അല് വുഹൈബീ
[ ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത് ]

ഖാലിദ് അൽ ഗാമിദി
[ ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത് ]

ഖാലിദ് അൽഷാരിഖ്
[ ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത് ]

ഖാലിദ് ഷുറൈമീ
[ ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത് ]

ജംആന് അല് ഉസൈമീ
[ ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത് ]

ജമാലുദ്ദീന് അസ്സുലൈഈ
[ ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത് ]

ജമാല് ഷാകിര് അബ്ദുള്ളാ
[ ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത് ]

തൌഫീഖ് അസ്സ്വാഇഅ്
[ ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത് ]

ത്വാരിഖ് അബ്ദുല് ഗനി ദഊബ്
[ നാഫിഇല് നിന്ന് ഖാലൂന് ഉദ്ധരിക്കുന്നത് ]

ദാവൂദ് ഹംസ
[ ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത് ]

നബീല് റിഫാഈ
[ ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത് ]

നാസിര് അല് ഉബൈദ്
[ ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത് ]

നാസ്വിർ അൽ ഉസ്‍ഫൂർ
[ ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത് ]

നാസർ അൽ ഉസ്‌ഫൂർ
[ ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത് ]

നിഹമ ഹസ്സാന്
[ ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത് ]

ഫവാസ് അല് കഅബീ
[ ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത് ]

ഫഹദ് അല് ഉതൈബീ
[ ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത് ]

ഫഹദ് അല് കന്തരി
[ ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത് ]

ഫാതിഹ് മുഹമ്മദ് സുബൈര്
[ അബൂ അംറില് നിന്ന് ദൌരിയുടെ നിവേദനം ]

ഫാരിസ് ഉബാദ്
[ ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത് ]

ബദ്ർ അത്തുർക്കി
[ ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത് ]

ബന്തര് ബലീല
[ ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത് ]

മഅമ്മര് അല് ഇന്തോനേഷീ
[ ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത് ]

മഷാരീ അഫാസി
[ ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത് ]

മഷാരീ അഫാസി
[ കസാഇയില് നിന്ന് ദൌരിയുടെ നിവേദനം ]

മഹമൂദ് അലീ ബന്ന
[ നിലവിലുള്ള ഖുര്ആന് ]

മഹമൂദ് അലീ ബന്ന
[ ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത് ]

മഹമൂദ് ഖലീല് അല് ഹസ്വ് രീ
[ നാഫിഇല് നിന്ന് വര്ഷ് ഉദ്ധരിക്കുന്നത് ]

മഹമൂദ് ഖലീല് അല് ഹസ്വ് രീ
[ നിലവിലുള്ള ഖുര്ആന് ]

മഹമൂദ് ഖലീല് അല് ഹസ്വ് രീ
[ ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത് ]

മഹമൂദ് റിഫാഈ
[ ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത് ]

മഹമൂദ് ശൈമീ
[ കസാഇയില് നിന്ന് ദൌരിയുടെ നിവേദനം ]

മാജിദ് അനസീ
[ ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത് ]

മാജിദ് സാമില്
[ ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത് ]

മാലിക് ഷൈബ അല് ഹംദ്
[ ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത് ]

മാഹിര് മുഐഖിലി
[ ഖുര്ആന് പഠിപ്പിക്കുക ]

മാഹിര് മുഐഖിലി
[ ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത് ]

മാഹിര് ഷഖാശീരീ
[ ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത് ]

മിഫ്താഹ് അല് സ്വല്ത്വനീ
[ അബൂ അംറില് നിന്ന് ദൌരിയുടെ നിവേദനം ]

മിഫ്താഹ് അല് സ്വല്ത്വനീ
[ കസാഇയില് നിന്ന് ദൌരിയുടെ നിവേദനം ]

മിഫ്താഹ് അല് സ്വല്ത്വനീ
[ ഇബ്നു ആമിറില് നിന്ന് ദക്വാനിന്റെ നിവേദനം ]

മിഫ്താഹ് അല് സ്വല്ത്വനീ
[ ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത് ]

മിഫ്താഹ് അല് സ്വല്ത്വനീ
[ ആസിമില് നിന്ന് ഷുഅ്ബയുടെ നിവേദനം ]

മുഈള് അല് ഹരിസീ
[ ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത് ]

മുസ്തഫ ഇസ്മാഈല്
[ ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത് ]

മുസ്തഫ റഗദ് അല് ഗാവീ
[ ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത് ]

മുസ്തഫ ലാഹനീ
[ ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത് ]

മുഹമമദ് അബ്ദുല് കരീം
[ അബൂബക്കര് അസ്ബഹാനിയില് നിന്നുള്ള മാര്ഗ്ഗത്തിലൂടെ നാഫിഇല് നി്ന്നുള്ള നിവേദനം ]

മുഹമമദ് അബ്ദുല് കരീം
[ ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത് ]

മുഹമ്മദ് അബദുല് ഹകീം സഈദ് അല് അബ്ദുല്ല
[ കസാഇയില് നിന്ന് ദൌരിയുടെ നിവേദനം ]

മുഹമ്മദ് അബദുല് ഹകീം സഈദ് അല് അബ്ദുല്ല
[ ഇബ്നു കസീറില് നിന്നും ഖൻബിലും ബസ്സിയും ഉദ്ധരിക്കുന്നത് ]

മുഹമ്മദ് അയ്യൂബ്
[ ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത് ]

മുഹമ്മദ് അല് ബറാക്
[ ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത് ]

മുഹമ്മദ് അല് മുന്ഷിദ്
[ ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത് ]

മുഹമ്മദ് അല് മുഹൈസിനി
[ ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത് ]

മുഹമ്മദ് അല് ഹാഫിള്
[ ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത് ]

മുഹമ്മദ് അല് ഹൈദാന്
[ ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത് ]

മുഹമ്മദ് അൽ ബഖീത്ത്
[ ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത് ]

മുഹമ്മദ് ഉസ്മാന്ഖാന്
[ ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത് ]

മുഹമ്മദ് ഐറാവീ
[ അബൂബക്കര് അസ്ബഹാനിയില് നിന്നുള്ള മാര്ഗ്ഗത്തിലൂടെ നാഫിഇല് നി്ന്നുള്ള നിവേദനം ]

മുഹമ്മദ് ഖലീൽ അൽ ഖാരിഅ്
[ ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത് ]

മുഹമ്മദ് ഖൈര് നൂര്
[ ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത് ]

മുഹമ്മദ് ജിബ്രീല്
[ ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത് ]

മുഹമ്മദ് ത്വബ്ലാവീ
[ ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത് ]

മുഹമ്മദ് റഫ്അത്ത്
[ ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത് ]

മുഹമ്മദ് റഷാദ് ഷരീഫ്
[ ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത് ]

മുഹമ്മദ് സിദ്ദീഖ് അല് മിന്ഷാവീ
[ ഖുര്ആന് പഠിപ്പിക്കുക ]

മുഹമ്മദ് സിദ്ദീഖ് അല് മിന്ഷാവീ
[ നിലവിലുള്ള ഖുര്ആന് ]

മുഹമ്മദ് സിദ്ദീഖ് അല് മിന്ഷാവീ
[ ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത് ]

മുഹമ്മദ് സ്വാലിഹ് ആലം ഷാ
[ ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത് ]

മുഹമ്മദ് ഹഫസ്അലീ ( മലേഷ്യ)
[ ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത് ]

മൂസാ അല് ഖത്താമി
[ ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത് ]

മൂസാ ബിലാല്
[ ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത് ]

മൻസൂർ അൽ സാലിമി
[ ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത് ]

യഹ് യാ ഹവ്വ
[ ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത് ]

യാസര് അല് ഫീല്കാവീ
[ ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത് ]

യാസര് ഖുറഷീ
[ ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത് ]

യാസര് ദൌസരീ
[ ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത് ]

യാസര് മസ്റൂഈ
[ റുവൈസ് വറൂഹ് എന്നിവരില് നിന്നുദ്ധരിക്കുന്ന യഹഖൂബ് ഹള്റമിയുടെ ഖുര്ആന് പാരായണം ]

യാസര് സലാമാ
[ ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത് ]

യൂസുഫ് ദഗൂസ്
[ ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത് ]

യൂസുഫ് ബ്ന് നൂഹ് അഹ്മദ്
[ ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത് ]

യൂസുഫ് ഷുവൈഈ
[ ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത് ]

റഅ്ദ് അൽ കുർദി
[ ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത് ]

റമദാൻ ശുകൂർ
[ ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത് ]

റളിയ്യ അബ്ദു റഹ്മാന്
[ ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത് ]

റഷീദ് ഇഫ്റാദ്
[ നാഫിഇല് നിന്ന് വര്ഷ് ഉദ്ധരിക്കുന്നത് ]

റഷീദ് ബല്ആലിയ
[ ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത് ]

റഷീദ് ബല്ആലിയ
[ നാഫിഇല് നിന്ന് വര്ഷ് ഉദ്ധരിക്കുന്നത് ]

റാമി അദ്ദുഐസ്
[ ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത് ]

റുഖയ്യ സോലോംങ്ക്
[ ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത് ]

ലാഫീ അല് ഔനീ
[ ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത് ]

വദീഹ്  യാമാനി
[ ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത് ]

വലീദ് അദ്ദുലൈംമീ
[ ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത് ]

വലീദ് അന്നാഇഹീ
[ അബൂ നഷീത്വ് വഴി നാഫിഇല് നിന്ന് ഖാലൂന് ഉദ്ധരിക്കുന്നത് ]

വഷ്‘യാര് ഹൈദര് അര്ബീലീ
[ ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത് ]

വാസ്വില് മുദിന്
[ ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത് ]

ഷഅബാന് സ്വയ്യാദ്
[ ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത് ]

ഷീര്സാദ് അബ്ദു റഹ്മാന് ത്വാഹിര്
[ ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത് ]

സഅദ് അല് ഗാംദീ
[ ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത് ]

സഊദ് ശുറൈം
[ ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത് ]

സകരിയ്യ ഹമാമ
[ ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത് ]

സകീ ദഗസ്താനി
[ ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത് ]

സബീന മാമാത്ത്
[ ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത് ]

സമീ അല് ഹസന്
[ ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത് ]

സയ്ദ് അബ്ദുറഹ്മാന്
[ ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത് ]

സയ്യിദ് റമദാന്
[ ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത് ]

സഹല് യാസീന്
[ ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത് ]

സാമീ ദൌസരീ
[ ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത് ]

സ്വലാഹ് അല് ബുദൈര്
[ ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത് ]

സ്വലാഹ് അല് ഹാഷിം
[ നാഫിഇല് നിന്ന് ഖാലൂന് ഉദ്ധരിക്കുന്നത് ]

സ്വലാഹ് അല് ഹാഷിം
[ ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത് ]

സ്വലാഹ് ഖാത്വിര്
[ ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത് ]

സ്വലാഹ് മുസലി
[ ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത് ]

സ്വലിഹ് സ്വാഹൂദ്
[ ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത് ]

സ്വലിഹ് ഹബ്ദാന്
[ ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത് ]

സ്വാബിര് അബ്ദുല് ഹകം
[ ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത് ]

സ്വാലിഹ് ആലു ത്വാലിബ്
[ ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത് ]

സൽമാൻ അൽ ഉതൈബി
[ ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത് ]

ഹനീ റിഫാഈ
[ ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത് ]

ഹമദ് അദ്ദുഗ് റൈറീ
[ ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത് ]

ഹസാഅ് അൽ ബലൂഷി
[ ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത് ]

ഹാതിം ഫരീദ് അല് വാഇറ്
[ ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത് ]

ഹുസൈന് ആലു ശൈഖ്
[ ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത് ]