ഖാരി മഷാരീ അഫാസി | വിശുദ്ധ ഖുര്ആന് ഓഢിയോ ലൈബ്ററി 
വിശുദ്ധ ഖുര്ആന് പ്ക്ഷേപണ ലൈബ്ററി


ഖാരി മഷാരീ അഫാസി | കസാഇയില് നിന്ന് ദൌരിയുടെ നിവേദനം

Itunes