ഖാരി മുഹമ്മദ് ഹഫസ്അലീ ( മലേഷ്യ) | വിശുദ്ധ ഖുര്ആന് ഓഢിയോ ലൈബ്ററി 
വിശുദ്ധ ഖുര്ആന് പ്ക്ഷേപണ ലൈബ്ററി


ഖാരി മുഹമ്മദ് ഹഫസ്അലീ ( മലേഷ്യ) | ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്

Itunes