Tagabasa Abdullah Albuajan | Ang Banal na Qur'an - Audio - MP3 
Radyo


Tagabasa Abdullah Albuajan | Rewayat Hafs A'n Assem

Itunes


Numero ng Surah Pakinggan Pakinggan I-Download ang MP3
1 Al-Fâtiha I-Download
8 Ang mga Labi ng Digmaan I-Download
10 Si Propeta Jonah I-Download
11 Si Propeta Hud I-Download
12 Si Propeta Jose I-Download
13 Ang Kidlat I-Download
14 Si Propeta Ibrahim I-Download
15 Ang Mabatong Lupain I-Download
17 Ang mga Angkan ni Israel I-Download
18 Ang Yungib I-Download
19 Si Maria I-Download
20 Ta Ha I-Download
21 Ang mga Propeta I-Download
22 Ang Itinakdang Paglalakbay sa I-Download
23 Ang mga Mananampalataya I-Download
24 Ang Liwanag I-Download
25 Ang Panuri I-Download
26 Ang mga Makata I-Download
28 Ang Salaysay I-Download
29 Ang Gagamba I-Download
30 Ang mga Romano I-Download
32 Ang Pagpapatirapa I-Download
33 Ang mga Magkakaanib I-Download
34 Ang Sheba I-Download
35 Ang Lumikha I-Download
39 Ang mga Pangkat I-Download
40 Ang Mapagpatawad I-Download
41 Ang Masusing Pagpapaliwanag I-Download
42 Ang Sanggunian I-Download
43 Ang mga Palamuting Ginto I-Download
48 Ang Tagumpay I-Download
49 Ang mga Tirahan I-Download
50 Qaf I-Download
55 Ang Mapagpala I-Download
56 Ang Pangyayari I-Download
57 Ang Bakal I-Download
60 Ang Babaing Sisiyasatin I-Download
62 Ang Biyernes I-Download
63 Ang mga Mapagkunwari I-Download
64 Ang Kapwa Pagkatalo at Pagkapa I-Download
65 Ang Diborsiyo I-Download
66 Ang Ipinagbabawal I-Download
67 Ang Kaharian I-Download
68 Ang Panulat I-Download
69 Ang Tiyak na Mangyayari I-Download
73 Ang Nakabalabal sa Damit I-Download
75 Ang Pagkabuhay-Muli I-Download
76 Ang Tao I-Download
78 Ang mga Balita I-Download
79 Ang mga Humuhugot I-Download
80 Siya'y Nangunot-Noo I-Download
81 Ang Pagtiklop I-Download
82 Ang Pagkabiyak I-Download
83 Ang mga Mandaraya I-Download
84 Ang Pagkalansag I-Download
85 Ang Malalaking Buntala I-Download
86 Ang Panggabing Panauhin I-Download
87 Ang Kataas-taasan I-Download
88 Ang Nakapananaig I-Download
89 Ang Bukang-Liwayway I-Download
90 Ang Lungsod I-Download
91 Ang Araw I-Download
92 Ang Gabi I-Download
93 Ang Umaga I-Download
94 Ang Pagpapalawak I-Download
95 Ang Igos I-Download
97 Ang Gabi ng Kahatulan I-Download
99 Ang Lindol I-Download
100 Ang mga Rumaragasa I-Download
101 Ang Araw ng Malakas na Hiyawan I-Download
102 Ang Paglikom I-Download
103 Ang Panahon I-Download
104 Ang Mapanirang-Puri I-Download
105 Ang Elepante I-Download
106 Ang Tribo ng Quraish I-Download
107 Ang Pangangailangan ng Kapuwa I-Download
108 Ang Kasaganaan I-Download
109 Ang mga Nagtatakwil ng Pananam I-Download
110 Ang Tagumpay I-Download
111 Ang Apoy / Ang Hibla I-Download
112 Ang Kadalisayan ng Pananampala I-Download
113 Ang Madaling-araw I-Download
114 Ang Sangkatauhan I-Download