Tagabasa Youssef Edghouch | Ang Banal na Qur'an - Audio - MP3 
Radyo


Tagabasa Youssef Edghouch | Rewayat Hafs A'n Assem

Itunes


Numero ng Surah Pakinggan Pakinggan I-Download ang MP3
1 Al-Fâtiha I-Download
3 Ang Pamilya ni Imran I-Download
55 Ang Mapagpala I-Download
67 Ang Kaharian I-Download
71 Si Propeta Noah I-Download
75 Ang Pagkabuhay-Muli I-Download
82 Ang Pagkabiyak I-Download
85 Ang Malalaking Buntala I-Download
90 Ang Lungsod I-Download
91 Ang Araw I-Download
92 Ang Gabi I-Download
100 Ang mga Rumaragasa I-Download
105 Ang Elepante I-Download
106 Ang Tribo ng Quraish I-Download
107 Ang Pangangailangan ng Kapuwa I-Download
108 Ang Kasaganaan I-Download
109 Ang mga Nagtatakwil ng Pananam I-Download
110 Ang Tagumpay I-Download
111 Ang Apoy / Ang Hibla I-Download
112 Ang Kadalisayan ng Pananampala I-Download
113 Ang Madaling-araw I-Download
114 Ang Sangkatauhan I-Download