Tagabasa Mohammad Al-Airawy | Ang Banal na Qur'an - Audio - MP3 
Radyo


Tagabasa Mohammad Al-Airawy | Rewayat Warsh A'n Nafi' Men Tariq Abi Baker Alasbahani

Itunes


Numero ng Surah Pakinggan Pakinggan I-Download ang MP3
50 Qaf I-Download
51 Ang mga Hanging Nagkakalat I-Download
52 Ang Bundok I-Download
53 Ang Bituin I-Download