Tagabasa Raad Al Kurdi | Ang Banal na Qur'an - Audio - MP3 
Radyo


Tagabasa Raad Al Kurdi | Rewayat Hafs A'n Assem

Numero ng Surah Pakinggan Pakinggan I-Download ang MP3
1 Al-Fâtiha I-Download
2 Ang Baka I-Download
22 Ang Itinakdang Paglalakbay sa I-Download
23 Ang mga Mananampalataya I-Download
29 Ang Gagamba I-Download
31 Si Luqman I-Download
32 Ang Pagpapatirapa I-Download
36 Ya Sin I-Download
47 Ang Pakikipaglaban I-Download
51 Ang mga Hanging Nagkakalat I-Download
52 Ang Bundok I-Download
57 Ang Bakal I-Download
62 Ang Biyernes I-Download
63 Ang mga Mapagkunwari I-Download
64 Ang Kapwa Pagkatalo at Pagkapa I-Download
65 Ang Diborsiyo I-Download
66 Ang Ipinagbabawal I-Download
67 Ang Kaharian I-Download
68 Ang Panulat I-Download
69 Ang Tiyak na Mangyayari I-Download
70 Ang mga Landas ng Pag-akyat I-Download
71 Si Propeta Noah I-Download
82 Ang Pagkabiyak I-Download
85 Ang Malalaking Buntala I-Download
87 Ang Kataas-taasan I-Download
92 Ang Gabi I-Download
93 Ang Umaga I-Download
94 Ang Pagpapalawak I-Download
95 Ang Igos I-Download
96 Ang Namumuong Dugo I-Download
98 Ang Maliwanag na Katibayan I-Download
99 Ang Lindol I-Download
100 Ang mga Rumaragasa I-Download
101 Ang Araw ng Malakas na Hiyawan I-Download
102 Ang Paglikom I-Download
103 Ang Panahon I-Download
104 Ang Mapanirang-Puri I-Download
105 Ang Elepante I-Download
106 Ang Tribo ng Quraish I-Download
107 Ang Pangangailangan ng Kapuwa I-Download
108 Ang Kasaganaan I-Download
109 Ang mga Nagtatakwil ng Pananam I-Download
110 Ang Tagumpay I-Download
111 Ang Apoy / Ang Hibla I-Download
112 Ang Kadalisayan ng Pananampala I-Download
113 Ang Madaling-araw I-Download
114 Ang Sangkatauhan I-Download