Tagabasa Lafi Al-Oni | Ang Banal na Qur'an - Audio - MP3 
Radyo


Tagabasa Lafi Al-Oni | Rewayat Hafs A'n Assem

Itunes


Numero ng Surah Pakinggan Pakinggan I-Download ang MP3
3 Ang Pamilya ni Imran I-Download
12 Si Propeta Jose I-Download
15 Ang Mabatong Lupain I-Download
16 Ang Bubuyog I-Download
19 Si Maria I-Download
20 Ta Ha I-Download
27 Ang mga Langgam I-Download
28 Ang Salaysay I-Download
30 Ang mga Romano I-Download
31 Si Luqman I-Download
32 Ang Pagpapatirapa I-Download
33 Ang mga Magkakaanib I-Download
36 Ya Sin I-Download
37 Ang mga Inihanay sa mga Antas I-Download
38 Sad I-Download
78 Ang mga Balita I-Download
79 Ang mga Humuhugot I-Download
80 Siya'y Nangunot-Noo I-Download
81 Ang Pagtiklop I-Download
82 Ang Pagkabiyak I-Download
83 Ang mga Mandaraya I-Download
84 Ang Pagkalansag I-Download
85 Ang Malalaking Buntala I-Download
86 Ang Panggabing Panauhin I-Download
87 Ang Kataas-taasan I-Download
88 Ang Nakapananaig I-Download
89 Ang Bukang-Liwayway I-Download
90 Ang Lungsod I-Download
91 Ang Araw I-Download
92 Ang Gabi I-Download
93 Ang Umaga I-Download
94 Ang Pagpapalawak I-Download
95 Ang Igos I-Download
96 Ang Namumuong Dugo I-Download
97 Ang Gabi ng Kahatulan I-Download
98 Ang Maliwanag na Katibayan I-Download
99 Ang Lindol I-Download
100 Ang mga Rumaragasa I-Download
101 Ang Araw ng Malakas na Hiyawan I-Download
102 Ang Paglikom I-Download
103 Ang Panahon I-Download
104 Ang Mapanirang-Puri I-Download
105 Ang Elepante I-Download
106 Ang Tribo ng Quraish I-Download
107 Ang Pangangailangan ng Kapuwa I-Download
108 Ang Kasaganaan I-Download
109 Ang mga Nagtatakwil ng Pananam I-Download
110 Ang Tagumpay I-Download
111 Ang Apoy / Ang Hibla I-Download
112 Ang Kadalisayan ng Pananampala I-Download
113 Ang Madaling-araw I-Download
114 Ang Sangkatauhan I-Download