Tagabasa Muftah Alsaltany | Ang Banal na Qur'an - Audio - MP3 
Radyo


Tagabasa Muftah Alsaltany | Sho'bah A'n Asim

Itunes


Numero ng Surah Pakinggan Pakinggan I-Download ang MP3
1 Al-Fâtiha I-Download
2 Ang Baka I-Download
3 Ang Pamilya ni Imran I-Download
4 Ang Kababaihan I-Download
5 Ang Hapag na may Pagkain I-Download
6 Ang mga Baka I-Download
7 Ang mga Matatayog na Pader I-Download
8 Ang mga Labi ng Digmaan I-Download
9 Ang Pagsisisi I-Download
10 Si Propeta Jonah I-Download
11 Si Propeta Hud I-Download
12 Si Propeta Jose I-Download
13 Ang Kidlat I-Download
14 Si Propeta Ibrahim I-Download
15 Ang Mabatong Lupain I-Download
16 Ang Bubuyog I-Download
17 Ang mga Angkan ni Israel I-Download
18 Ang Yungib I-Download
19 Si Maria I-Download
20 Ta Ha I-Download
21 Ang mga Propeta I-Download
22 Ang Itinakdang Paglalakbay sa I-Download
23 Ang mga Mananampalataya I-Download
24 Ang Liwanag I-Download
25 Ang Panuri I-Download
26 Ang mga Makata I-Download
27 Ang mga Langgam I-Download
28 Ang Salaysay I-Download
29 Ang Gagamba I-Download
30 Ang mga Romano I-Download
31 Si Luqman I-Download
32 Ang Pagpapatirapa I-Download
33 Ang mga Magkakaanib I-Download
34 Ang Sheba I-Download
35 Ang Lumikha I-Download
36 Ya Sin I-Download
37 Ang mga Inihanay sa mga Antas I-Download
38 Sad I-Download
39 Ang mga Pangkat I-Download
40 Ang Mapagpatawad I-Download
41 Ang Masusing Pagpapaliwanag I-Download
42 Ang Sanggunian I-Download
43 Ang mga Palamuting Ginto I-Download
44 Ang Usok I-Download
45 Ang Pagluhod I-Download
46 Ang mga Nakalikong Bunton ng B I-Download
47 Ang Pakikipaglaban I-Download
48 Ang Tagumpay I-Download
49 Ang mga Tirahan I-Download
50 Qaf I-Download
51 Ang mga Hanging Nagkakalat I-Download
52 Ang Bundok I-Download
53 Ang Bituin I-Download
54 Ang Buwan I-Download
55 Ang Mapagpala I-Download
56 Ang Pangyayari I-Download
57 Ang Bakal I-Download
58 Ang Nakikipagtalong Babae I-Download
59 Ang Pagtitipun-tipon I-Download
60 Ang Babaing Sisiyasatin I-Download
61 Ang Hanay I-Download
62 Ang Biyernes I-Download
63 Ang mga Mapagkunwari I-Download
64 Ang Kapwa Pagkatalo at Pagkapa I-Download
65 Ang Diborsiyo I-Download
66 Ang Ipinagbabawal I-Download
67 Ang Kaharian I-Download
68 Ang Panulat I-Download
69 Ang Tiyak na Mangyayari I-Download
70 Ang mga Landas ng Pag-akyat I-Download
71 Si Propeta Noah I-Download
72 Ang Jinn I-Download
73 Ang Nakabalabal sa Damit I-Download
74 Ang Nakabalot I-Download
75 Ang Pagkabuhay-Muli I-Download
76 Ang Tao I-Download
77 Ang mga Ipinadala I-Download