Tagabasa Salah Alhashim | Ang Banal na Qur'an - Audio - MP3 
Radyo


Tagabasa Salah Alhashim | Rewayat Qalon A'n Nafi'

Itunes


Numero ng Surah Pakinggan Pakinggan I-Download ang MP3
1 Al-Fâtiha I-Download
12 Si Propeta Jose I-Download
40 Ang Mapagpatawad I-Download
50 Qaf I-Download
53 Ang Bituin I-Download
75 Ang Pagkabuhay-Muli I-Download
76 Ang Tao I-Download