ห้องสมุดไฟล์เสียงอัลกุรอาน 
วิทยุอัลกุรอานุลกะรีมออนไลน์

A

Ahmad Al Nufais
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

Ahmad Deban
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

Ahmad Shaheen
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

Ahmed Al-Swailem
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

B

Bader Alturki
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

H

Hitham Aljadani
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

I

Islam Sobhi
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

M

Mohammad Albukheet
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

N

Nasser Almajed
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

O

Omar Al Darweez
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

S

Saad Almqren
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

Y

Younes Souilass
[ ริวายะฮฺ วัรชฺ จาก นาฟิอฺ ]

คอลิด อัช-ชาริค
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

คอลิด อัชชุร็อยมีย์
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

คอลิด อับดุลกาฟีย์
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

คอลิด อัล-ฆอมิดีย์
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

คอลิด อัล-ญะลีล
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

คอลิด อัล-มิฮฺนา
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

คอลิด อัล-วุฮัยบีย์
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

คอลิด อัล-เกาะห์ฏอนีย์
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

ชะอฺบาน อัศ-ศ็อยยาด
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

ชีเราะซาด อับดุรเราะห์มาน ฏอฮิรฺ
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

ซะการียา หะมามะฮฺ
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

ซะกีย์ ดาฆ็อสตานีย์
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

ซัลมาน อัล-อุตัยบีย์
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

ซาบีนะฮฺ มามัต (มาเลเซีย)
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

ซามีย์ อัด-เดาสะรีย์
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

ซามีย์ อัล-หะสัน
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

ซีดีน อับดุรเราะห์มาน (มาเลเซีย)
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

ญะมาล ชากิรฺ อับดุลลอฮฺ
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

ญะมาลุดดีน อัซ-ซัยละอีย์
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

ญัมอาน อัล-อุศ็อยมีย์
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

ฎอริก อับดุลฆอนิย์ ดะอูบ
[ ริวายะฮฺ กอลูน จาก นาฟิอฺ ]

ดาวูด หัมซะฮฺ
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

นะบีล อัร-ริฟาอีย์
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

นาศิร อัล-อุศฟูร
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

นาศิรฺ อัล-กุฏอมีย์
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

นาศิรฺ อัล-อุบัยดฺ
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

นิอฺมะฮฺ อัล-หัสสาน
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

บันดัร บุลัยละฮฺ
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

ฟะฮัด อัล-กันดะรีย์
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

ฟะฮัด อัล-อุตัยบีย์
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

ฟาริส อับบาด
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

มะชารีย์ อัล-อัฟฟาสีย์
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

มะชารีย์ อัล-อัฟฟาสีย์
[ อัด-ดูรีย์ จาก อัล-กะสาอีย์ ]

มะห์มูด อะลีย์ อัล-บันนา
[ อัลกุรอานแบบตัจญ์วีด ]

มะห์มูด อะลีย์ อัล-บันนา
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

มะห์มูด อัช-ชัยมีย์
[ อัด-ดูรีย์ จาก อัล-กะสาอีย์ ]

มะห์มูด อัร-ริฟาอีย์
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

มะห์มูด เคาะลีล อัล-หุเศาะรีย์
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

มะห์มูด เคาะลีล อัล-หุเศาะรีย์
[ อัลกุรอานแบบตัจญ์วีด ]

มะห์มูด เคาะลีล อัล-หุเศาะรีย์
[ ริวายะฮฺ วัรชฺ จาก นาฟิอฺ ]

มะอฺมัรฺ อัล-อินโดนีซีย์
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

มันศูร อัส-สาลิมีย์
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

มาญิด อัซ-ซามิล
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

มาญิด อัล-อะนะซีย์
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

มาลิก ชัยบะตุล หัมด์
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

มาฮิรฺ ชะคอชีรู
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

มาฮิรฺ อัล-มุอัยกิลีย์
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

มาฮิรฺ อัล-มุอัยกิลีย์
[ อัลกุรอานแบบสอนอ่าน ]

มิฟตาห์ อัส-สุลเฏาะนีย์
[ ชุอฺบะฮฺ จาก อาศิม ]

มิฟตาห์ อัส-สุลเฏาะนีย์
[ อัด-ดูรีย์ จาก อัล-กะสาอีย์ ]

มิฟตาห์ อัส-สุลเฏาะนีย์
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

มิฟตาห์ อัส-สุลเฏาะนีย์
[ อิบนุ ซิกวาน จาก อิบนุ อามิรฺ ]

มิฟตาห์ อัส-สุลเฏาะนีย์
[ อัด-ดูรีย์ จาก อบู อัมรฺ ]

มุศตอฟา อัล-ลาฮูนีย์
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

มุศตอฟา อิสมาอีล
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

มุศตอฟา เราะอฺด์ อัล-อะซาวีย์
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

มุหัมมัด ค็อยรุนนูรฺ (มาเลเซีย)
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

มุหัมมัด ญิบรีล
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

มุหัมมัด ริฟอัต
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

มุหัมมัด ศอลิหฺ อาลิม ชาฮฺ
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

มุหัมมัด ศิดดีก อัล-มินชาวีย์
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

มุหัมมัด ศิดดีก อัล-มินชาวีย์
[ อัลกุรอานแบบสอนอ่าน ]

มุหัมมัด ศิดดีก อัล-มินชาวีย์
[ อัลกุรอานแบบตัจญ์วีด ]

มุหัมมัด หัฟศฺ อะลีย์ (มาเลเซีย)
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

มุหัมมัด อับดุลกะรีม
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

มุหัมมัด อับดุลกะรีม
[ ริวายะฮฺวะรัช จากนาฟิอฺ ผ่านอบู บักรฺ อัล-อัศบะฮานีย์ ]

มุหัมมัด อับดุลหะกีม สะอีด อัล-อับดุลลอฮฺ
[ ริวายะฮฺ อัลบัซซีย์ และกุนบุล จาก อิบนิกาษีร ]

มุหัมมัด อับดุลหะกีม สะอีด อัล-อับดุลลอฮฺ
[ อัด-ดูรีย์ จาก อัล-กะสาอีย์ ]

มุหัมมัด อัยยูบ
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

มุหัมมัด อัล-ฏ็อบลาวีย์
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

มุหัมมัด อัล-บัรรอก
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

มุหัมมัด อัล-มุนชิด
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

มุหัมมัด อัล-มุหัยสินีย์
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

มุหัมมัด อัล-ลุหัยดาน
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

มุหัมมัด อัล-หาฟิซ (มาเลเซีย)
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

มุหัมมัด อัล-อัยรอวีย์
[ ริวายะฮฺวะรัช จากนาฟิอฺ ผ่านอบู บักรฺ อัล-อัศบะฮานีย์ ]

มุหัมมัด อุษมาน ข่าน (อินเดีย)
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

มุหัมมัด เคาะลีล อัล-กอรีอ์
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

มุหัมมัด เราะชาด อัช-ชะรีฟ
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

มุอีฎ อัล-หาริษีย์
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

มูซา บิลาล
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

ยะห์ยา หะวา
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

ยาสิรฺ สะลามะฮฺ
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

ยาสิรฺ อัด-เดาสะรีย์
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

ยาสิรฺ อัล-กุร็อยชีย์
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

ยาสิรฺ อัล-ฟัยละกาวีย์
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

ยาสิรฺ อัล-มัซรูอีย์
[ กิรออะฮฺ ยะอฺกูบ อัล-หัฎเราะมีย์ ด้วยริวายะฮฺ ของ รุวัยส์ และ ราวหฺ ]

ยูสุฟ บิน นูห์ อะห์มัด
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

ยูสุฟ อัช-ชุวัยอีย์
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

ยูสุฟ อัด-ดุฆูช (โมร็อคโค)
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

รอมี อัด-ดะอีส
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

ลาฟีย์ อัล-อูนีย์
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

วดีอฺ อัล-ยุมนีย์
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

วะลีด อัด-ดุลัยมีย์
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

วะลีด อัน-นาอิฮีย์
[ ริวายะฮฺ กอลูน จาก นาฟิอฺ ด้วยสายรายงานของ อบี นชีฎ ]

วัชยารฺ หัยดัร อัรบีลีย์
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

วาศิล อัล-มุซน์
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

ศอบิรฺ อับดุลหะกัม
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

ศอลิหฺ อัล-ฮับดาน
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

ศอลิหฺ อัศ-ศอฮูด
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

ศอลิหฺ อาล ฏอลิบ
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

สะอัด อัล-ฆอมิดีย์
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

สะฮ์ลฺ ยาสีน
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

สัยยิด เราะมะฎอน
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

สุอูด อัช-ชุเรม
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

หะมัด อัด-ดัฆรีรีย์
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

หาติม ฟะรีด อัล-วาอิรฺ
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

หุเสน อาล อัช-ชัยคฺ
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

อบู บักรฺ อัช-ชาฏิรีย์
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

อะลีย์ ญาบิรฺ
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

อะลีย์ หัจญ์ญาจญ์ อัส-สุวัยสีย์
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

อะลีย์ อบู ฮาชิม
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

อะลีย์ อัล-หุซัยฟีย์
[ ริวายะฮฺ กอลูน จาก นาฟิอฺ ]

อะห์มัด คิฎรฺ อัฏ-เฏาะรอบะลุสีย์
[ ริวายะฮฺ กอลูน จาก นาฟิอฺ ]

อะห์มัด นุอัยนิอฺ
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

อะห์มัด บิน อะลีย์ อัล-อัจญ์มีย์
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

อะห์มัด ศอบิรฺ
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

อะห์มัด สุอูด
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

อะห์มัด อัฏ-เฏาะรอบะลุสีย์
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

อะห์มัด อัล-หะวาชีย์
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

อะห์มัด อัล-หุซัยฟีย์
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

อะห์มัด อามิรฺ
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

อักร็อม อัล-อะลากุมีย์
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

อัคยัล อับดุลหัยย์ รุวา (มาเลเซีย)
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

อัซ-ซัยนฺ มุหัมมัด อะห์มัด
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

อัด-ดูกาลีย์ มุหัมมัด อัล-อาลิม
[ ริวายะฮฺ กอลูน จาก นาฟิอฺ ]

อับดุรเราะชีด ศูฟีย์
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

อับดุรเราะชีด ศูฟีย์
[ ริวายะฮฺอัส-สูสีย์ จาก อบู อุมัรฺ ]

อับดุรเราะชีด ศูฟีย์
[ ริวายะฮฺเคาะลัฟ จาก หัมซะฮฺ ]

อับดุรเราะห์มาน อัล-มาญิด
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

อับดุรเราะห์มาน อัล-อูสีย์
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

อับดุรเราะห์มาน อัส-สุดัยสฺ
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

อับดุลบารีย์ มุหัมมัด
[ อัลกุรอานแบบสอนอ่าน ]

อับดุลบารีย์ มุหัมมัด
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

อับดุลบารีย์ อัษ-ษุบัยตีย์
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

อับดุลบาสิฏ อับดุศเศาะมัด
[ ริวายะฮฺ วัรชฺ จาก นาฟิอฺ ]

อับดุลบาสิฏ อับดุศเศาะมัด
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

อับดุลบาสิฏ อับดุศเศาะมัด
[ อัลกุรอานแบบตัจญ์วีด ]

อับดุลมะญีด อัล-อะรอกานีย์
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

อับดุลมุหฺสิน อัล-กอสิม
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

อับดุลมุหฺสิน อัล-หาริษีย์
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

อับดุลมุหฺสิน อัล-อัสกัรฺ
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

อับดุลมุหฺสิน อัล-อุบัยกาน
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

อับดุลลอฮฺ ค็อยยาฏ
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

อับดุลลอฮฺ ฆ็อยลาน
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

อับดุลลอฮฺ บัศฟัรฺ
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

อับดุลลอฮฺ ฟะฮฺมีย์ (มาเลเซีย)
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

อับดุลลอฮฺ อัล-กันดะรีย์
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

อับดุลลอฮฺ อัล-บุอัยญาน
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

อับดุลลอฮฺ อัล-บุเรมีย์
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

อับดุลลอฮฺ อัล-มัฏรูด
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

อับดุลลอฮฺ อัล-มูซา
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

อับดุลลอฮฺ อัล-เคาะลัฟ
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

อับดุลลอฮฺ เอาว๊าด อัล-ญุฮะนีย์
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

อับดุลวะดูด หะนีฟ
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

อับดุลวะลีย์ อัล-อัรกานีย์
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

อับดุลอะซีซ อัซ-ซะฮฺรอนีย์
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

อับดุลอะซีซ อัซ-อะสีรีย์
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

อับดุลอะซีซ อัล-อะห์มัด
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

อับดุลฮาดี อะห์มัด กะนากิรีย์
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

อับดุลเฆาะนีย์ อับดุลลอฮฺ (มาเลเซีย)
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

อัล-กอรี ยาสีน
[ ริวายะฮฺ วัรชฺ จาก นาฟิอฺ ]

อัล-ฟาติหฺ มุหัมมัด อัซซุบัยรฺ
[ อัด-ดูรีย์ จาก อบู อัมรฺ ]

อัล-หุสัยนีย์ อัล-อัซซาซีย์
[ อัลกุรอานแบบสอนอ่าน ]

อัล-อัชรีย์ อิมรอน
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

อัล-อุยูน อัล-กูชีย์
[ ริวายะฮฺ วัรชฺ จาก นาฟิอฺ ]

อาดิล ร็อยยาน
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

อาดิล อัล-กัลบานีย์
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

อิดรีส อับกัรฺ
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

อิบรอฮีม อัด-เดาสะรีย์
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

อิบรอฮีม อัด-เดาสะรีย์
[ ริวายะฮฺ วัรชฺ จาก นาฟิอฺ ]

อิบรอฮีม อัล-ญิบรีน
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

อิบรอฮีม อัล-ญุรมีย์
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

อิบรอฮีม อัล-อะสีรีย์
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

อิบรอฮีม อัล-อัคฎ็อรฺ
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

อิบรอฮีม อัส-สะอฺดาน
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

อิมาด ซุเฮรฺ หาฟิซฺ
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

อุมัรฺ อัล-เกาะซาบิรีย์
[ ริวายะฮฺ วัรชฺ จาก นาฟิอฺ ]

อุษมาน อัล-อันศอรีย์
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

อุสตาซ ซัมรี (มาเลเซีย)
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

ฮัซซาอฺ อัล-บะลูชีย์
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

ฮานีย์ อัร-ริฟาอีย์
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

เคาะลีฟะฮฺ อัฏ-เฏาะนีญีย์
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

เตาฟีก อัศ-ศอยิฆ
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

เฟาวาซฺ อัล-กะอฺบีย์
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

เราะกียะฮฺ ซูลูนัก (มาเลเซีย)
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

เราะชีด บัลอาลียะฮฺ
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

เราะชีด บัลอาลียะฮฺ
[ ริวายะฮฺ วัรชฺ จาก นาฟิอฺ ]

เราะชีด อิฟรอด
[ ริวายะฮฺ วัรชฺ จาก นาฟิอฺ ]

เราะฎิยะฮฺ อับดุรเราะห์มาน (มาเลเซีย)
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

เราะมะฎอน ชุกูร
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

เราะอฺด์ อัล-กุรดีย์
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

เศาะลาหฺ บู คอฏิรฺ
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

เศาะลาหฺ อัล-บุดัยรฺ
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

เศาะลาหฺ อัล-ฮาชิม
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

เศาะลาหฺ อัล-ฮาชิม
[ ริวายะฮฺ กอลูน จาก นาฟิอฺ ]

เศาะลาห์ มุศ็อลลี
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]