Ezberden Okuyan Abdulrasheed Soufi | Sesli Kur'an Kütüphanesi - MP3 Quran 
Radyo Yayını


Ezberden Okuyan Abdulrasheed Soufi | Rewayat Hafs A'n Assem

Sure No. Sure Ismi Dinle MP3 indir
1 Fatiha Suresi Indir
2 Bakara Suresi Indir
3 Âl-i Imran Suresi Indir
4 Nisa Suresi Indir
5 Maide Suresi Indir
6 Enam Suresi Indir
7 Araf Suresi Indir
8 Enfal Suresi Indir
9 Tevbe Suresi Indir
10 Yunus Suresi Indir
11 Hud Suresi Indir
12 Yusuf Suresi Indir
13 Rad Suresi Indir
14 Ibrahim Suresi Indir
15 Hicr Suresi Indir
16 Nahl Suresi Indir
17 Isra Suresi Indir
18 Kehf Suresi Indir
19 Meryem Suresi Indir
20 Taha Suresi Indir
21 Enbiya Suresi Indir
22 Hac Suresi Indir
23 Müminun Suresi Indir
24 Nur Suresi Indir
25 Furkan Suresi Indir
26 Şuara Suresi Indir
27 Neml Suresi Indir
28 Kasas Suresi Indir
29 Ankebut Suresi Indir
30 Rum Suresi Indir
31 Lokman Suresi Indir
32 Secde Suresi Indir
33 Ahzab Suresi Indir
34 Sebe Suresi Indir
35 Fatır Suresi Indir
36 Yasin Suresi Indir
37 Saffet Suresi Indir
38 Sad Suresi Indir
39 Zümer Suresi Indir
40 Mümin Suresi Indir
41 Fussilet Suresi Indir
42 Şura Suresi Indir
43 Zuhruf Suresi Indir
44 Duhan Suresi Indir
45 Casiye Suresi Indir
46 Ahkaf Suresi Indir
47 Muhammed Suresi Indir
48 Fetih Suresi Indir
49 Hucurat Suresi Indir
50 Kaf Suresi Indir
51 Zariyat Suresi Indir
52 Tur Suresi Indir
53 Necm Suresi Indir
54 Kamer Suresi Indir
55 Rahman Suresi Indir
56 Vakia Suresi Indir
57 Hadid Suresi Indir
58 Mücadele Suresi Indir
59 Hasr Suresi Indir
60 Mümtehine Suresi Indir
61 Saf Suresi Indir
62 Cüma Suresi Indir
63 Münafikun Suresi Indir
64 Tegabun Suresi Indir
65 Talak Suresi Indir
66 Tahrim Suresi Indir
67 Mülk Suresi Indir
68 Kalem Suresi Indir
69 Hakka Suresi Indir
70 Mearic Suresi Indir
71 Nuh Suresi Indir
72 Cin Suresi Indir
73 Müzemmil Suresi Indir
74 Müdahhir Suresi Indir
75 Kiyame Suresi Indir
76 Insan Suresi Indir
77 Mürselat Suresi Indir
78 Nebe Suresi Indir
79 Naziat Suresi Indir
80 Abese Suresi Indir
81 Tekvir Suresi Indir
82 Infitar Suresi Indir
83 Müteffifin Suresi Indir
84 Inşikak Suresi Indir
85 Büruc Suresi Indir
86 Tarık Suresi Indir
87 Ala Suresi Indir
88 Gaşiye Suresi Indir
89 Fecr Suresi Indir
90 Beled Suresi Indir
91 Şems Suresi Indir
92 Leyl Suresi Indir
93 Duha Suresi Indir
94 Inşirah Suresi Indir
95 Tin Suresi Indir
96 Alak Suresi Indir
97 Kadir Suresi Indir
98 Beyyine Suresi Indir
99 Zelzele Suresi Indir
100 Adiat Suresi Indir
101 Karia Suresi Indir
102 Tekasür Suresi Indir
103 Asr Suresi Indir
104 Humeze Suresi Indir
105 Fil Suresi Indir
106 Kureyş Suresi Indir
107 Maun Suresi Indir
108 Kevser Suresi Indir
109 Kafirun Suresi Indir
110 Nasr Suresi Indir
111 Tebbet Suresi Indir
112 Ihlas Suresi Indir
113 Felak Suresi Indir
114 Nas Suresi Indir