قرآن کریم کی آڈیولائبریرى 
قرآن کریم کی آڈیو ریڈیو

أ

أحمد حواشى
[ بروایت حفص عن عاصم ]

ابراہیم اخضر
[ بروایت حفص عن عاصم ]

ابراہیم جبرین
[ بروایت حفص عن عاصم ]

ابراہیم جرمى
[ بروایت حفص عن عاصم ]

ابراہیم دوسرى
[ بروایت حفص عن عاصم ]

ابراہیم دوسرى
[ بروایت ورش عن نافع ]

ابراہیم سعدان
[ بروایت حفص عن عاصم ]

ابراہیم عسیری
[ بروایت حفص عن عاصم ]

احمد بن على عجمى
[ بروایت حفص عن عاصم ]

احمد حذیفی
[ بروایت حفص عن عاصم ]

احمد خضر طرابلسى
[ بروايت قالون عن نافع ]

احمد خليل شاهين
[ بروایت حفص عن عاصم ]

احمد ديبان
[ بروایت حفص عن عاصم ]

احمد سعود
[ بروایت حفص عن عاصم ]

احمد سويلم
[ بروایت حفص عن عاصم ]

احمد صابر
[ بروایت حفص عن عاصم ]

احمد طرابلسى
[ بروایت حفص عن عاصم ]

احمد عامر
[ بروایت حفص عن عاصم ]

احمد نعينع
[ بروایت حفص عن عاصم ]

احمد نفيس
[ بروایت حفص عن عاصم ]

اخیل عبدالحی روا (ملیشیا)
[ بروایت حفص عن عاصم ]

ادریس ابکر
[ بروایت حفص عن عاصم ]

استاد زامرى (ملیشیا)
[ بروایت حفص عن عاصم ]

اسلام صبحي
[ بروایت حفص عن عاصم ]

اكرم علاقمي
[ بروایت حفص عن عاصم ]

الفاتح محمد الزبير
[ بروايت دوری عن أبی عمرو ]

ب

بدر تركى
[ بروایت حفص عن عاصم ]

بندر بليله
[ بروایت حفص عن عاصم ]

ت

توفیق صایغ
[ بروایت حفص عن عاصم ]

ج

جمال الدين الزيلعي
[ بروایت حفص عن عاصم ]

جمال شاكر عبدالله
[ بروایت حفص عن عاصم ]

جمعان عصیمى
[ بروایت حفص عن عاصم ]

ح

حاتم فرید واعر
[ بروایت حفص عن عاصم ]

حسين آل الشيخ
[ بروایت حفص عن عاصم ]

حسینى عزازى
[ معلِّم مصحف ]

حمد دغریرى
[ بروایت حفص عن عاصم ]

خ

خالد الشارخ
[ بروایت حفص عن عاصم ]

خالد المہنا
[ بروایت حفص عن عاصم ]

خالد جلیل
[ بروایت حفص عن عاصم ]

خالد شريمي
[ بروایت حفص عن عاصم ]

خالد عبدالكافي
[ بروایت حفص عن عاصم ]

خالد غامدي
[ بروایت حفص عن عاصم ]

خالد قحطانی
[ بروایت حفص عن عاصم ]

خالد وہیبی
[ بروایت حفص عن عاصم ]

خلیفہ طنیجی
[ بروایت حفص عن عاصم ]

د

داود حمزه
[ بروایت حفص عن عاصم ]

دوکالى محمد عالم
[ بروايت قالون عن نافع ]

ر

رامى دعيس
[ بروایت حفص عن عاصم ]

رشید افراد
[ بروایت ورش عن نافع ]

رشید بلعالیہ
[ بروایت ورش عن نافع ]

رشید بلعالیہ
[ بروایت حفص عن عاصم ]

رضیہ عبدالرحمن (مالیشیا)
[ بروایت حفص عن عاصم ]

رعد محمد كردي
[ بروایت حفص عن عاصم ]

رقیہ سولونق (ملیشیا)
[ بروایت حفص عن عاصم ]

رمضان شكور
[ بروایت حفص عن عاصم ]

ز

زکریا حمامہ
[ بروایت حفص عن عاصم ]

زکی داغستانی
[ بروایت حفص عن عاصم ]

زین محمد احمد
[ بروایت حفص عن عاصم ]

س

سابینہ مامات(مالیشیا)
[ بروایت حفص عن عاصم ]

سامي حسن
[ بروایت حفص عن عاصم ]

سامي دوسري
[ بروایت حفص عن عاصم ]

سعد غامدي
[ بروایت حفص عن عاصم ]

سعد مقرن
[ بروایت حفص عن عاصم ]

سعود شريم
[ بروایت حفص عن عاصم ]

سلمان عتيبى
[ بروایت حفص عن عاصم ]

سيد رمضان
[ بروایت حفص عن عاصم ]

سہل یاسین
[ بروایت حفص عن عاصم ]

سیدین عبدالرحمن (ملیشیا)
[ بروایت حفص عن عاصم ]

ش

شعبان صياد
[ بروایت حفص عن عاصم ]

شيخ ابوبکر شاطرى
[ بروایت حفص عن عاصم ]

شیرزاد عبدالرحمن طاہر
[ بروایت حفص عن عاصم ]

ص

صابرعبدالحکم
[ بروایت حفص عن عاصم ]

صالح آل طالب
[ بروایت حفص عن عاصم ]

صالح صاہود
[ بروایت حفص عن عاصم ]

صالح ہبدان
[ بروایت حفص عن عاصم ]

صلاح بدير
[ بروایت حفص عن عاصم ]

صلاح بو خاطر
[ بروایت حفص عن عاصم ]

صلاح مصلي
[ بروایت حفص عن عاصم ]

صلاح ہاشم
[ بروايت قالون عن نافع ]

صلاح ہاشم
[ بروایت حفص عن عاصم ]

ط

طارق دعوب
[ بروايت قالون عن نافع ]

ع

عادل ريان
[ بروایت حفص عن عاصم ]

عادل كلباني
[ بروایت حفص عن عاصم ]

عبدالبارئ محمد
[ معلِّم مصحف ]

عبدالبارى ثبيتي
[ بروایت حفص عن عاصم ]

عبدالبارى محمد
[ بروایت حفص عن عاصم ]

عبدالباسط عبدالصمد
[ بروایت حفص عن عاصم ]

عبدالباسط عبدالصمد
[ بروایت ورش عن نافع ]

عبدالباسط عبدالصمد
[ مجوَّد مصحف ]

عبدالرحمن سديس
[ بروایت حفص عن عاصم ]

عبدالرحمن عوسي
[ بروایت حفص عن عاصم ]

عبدالرحمن ماجد
[ بروایت حفص عن عاصم ]

عبدالرشید صوفی
[ بروایت خلف عن حمزہ ]

عبدالرشید صوفی
[ بروایت حفص عن عاصم ]

عبدالرشید صوفی
[ بروایت سوسى عن ابی عمر ]

عبدالعزيز عسيرى
[ بروایت حفص عن عاصم ]

عبدالعزیرزہرانى
[ بروایت حفص عن عاصم ]

عبدالعزیزاحمد
[ بروایت حفص عن عاصم ]

عبدالغنى عبداللہ (ملیشیا)
[ بروایت حفص عن عاصم ]

عبدالله بصفر
[ بروایت حفص عن عاصم ]

عبدالله بعيجان
[ بروایت حفص عن عاصم ]

عبدالله خلف
[ بروایت حفص عن عاصم ]

عبدالله خياط
[ بروایت حفص عن عاصم ]

عبدالله عواد جهنى
[ بروایت حفص عن عاصم ]

عبدالله غيلان
[ بروایت حفص عن عاصم ]

عبدالله مطرود
[ بروایت حفص عن عاصم ]

عبدالله موسى
[ بروایت حفص عن عاصم ]

عبداللہ بریمى
[ بروایت حفص عن عاصم ]

عبداللہ فہمى (ملیشیا)
[ بروایت حفص عن عاصم ]

عبداللہ کندری
[ بروایت حفص عن عاصم ]

عبدالمجيد اركاني
[ بروایت حفص عن عاصم ]

عبدالمحسن حارثى
[ بروایت حفص عن عاصم ]

عبدالمحسن عبيكان
[ بروایت حفص عن عاصم ]

عبدالمحسن عسكر
[ بروایت حفص عن عاصم ]

عبدالمحسن قاسم
[ بروایت حفص عن عاصم ]

عبدالودود حنيف
[ بروایت حفص عن عاصم ]

عبدالولی ارکانى
[ بروایت حفص عن عاصم ]

عبدالہادى کناکرى
[ بروایت حفص عن عاصم ]

عثمان انصاری
[ بروایت حفص عن عاصم ]

عشرى عمران
[ بروایت حفص عن عاصم ]

على ابوہاشم
[ بروایت حفص عن عاصم ]

على بن عبدالرحمن حذيفي
[ بروایت حفص عن عاصم ]

على حجاج الویسیى
[ بروایت حفص عن عاصم ]

على حذيفي
[ بروايت قالون عن نافع ]

علي جابر
[ بروایت حفص عن عاصم ]

عماد زهير حافظ
[ بروایت حفص عن عاصم ]

عماد زہیرحافظ
[ بروایت ورش عن نافع ]

عمر دريويز
[ بروایت حفص عن عاصم ]

عیون کوشى
[ بروایت ورش عن نافع ]

ف

فارس عباد
[ بروایت حفص عن عاصم ]

فواز كعبي
[ بروایت حفص عن عاصم ]

فہد عتیبی
[ بروایت حفص عن عاصم ]

فہد کندری
[ بروایت حفص عن عاصم ]

ق

قاری یسین
[ بروایت ورش عن نافع ]

ل

لافى عوني
[ بروایت حفص عن عاصم ]

م

ماجد زامل
[ بروایت حفص عن عاصم ]

ماجد عنزى
[ بروایت حفص عن عاصم ]

مالک شیبہ حمد
[ بروایت حفص عن عاصم ]

ماہر معیقلى
[ بروایت حفص عن عاصم ]

ماہر معیقلى
[ معلِّم مصحف ]

ماہرشخاشیرو
[ بروایت حفص عن عاصم ]

محمد المنشد
[ بروایت حفص عن عاصم ]

محمد ایراوى
[ بروایت ورش عن نافع من طریق ابی بکرالأصبھانی ]

محمد ایوب
[ بروایت حفص عن عاصم ]

محمد بخيت
[ بروایت حفص عن عاصم ]

محمد براک
[ بروایت حفص عن عاصم ]

محمد جبريل
[ بروایت حفص عن عاصم ]

محمد حافظ (ملیشیا)
[ بروایت حفص عن عاصم ]

محمد حفص على (ملیشیا)
[ بروایت حفص عن عاصم ]

محمد خليل قارئ
[ بروایت حفص عن عاصم ]

محمد خیرنور(ملیشیا)
[ بروایت حفص عن عاصم ]

محمد رشاد شريف
[ بروایت حفص عن عاصم ]

محمد رفعت
[ بروایت حفص عن عاصم ]

محمد صالح عالم شاه
[ بروایت حفص عن عاصم ]

محمد صدیق منشاوى
[ معلِّم مصحف ]

محمد صدیق منشاوى
[ مجوَّد مصحف ]

محمد صدیق منشاوى
[ بروایت حفص عن عاصم ]

محمد طبلاوى
[ بروایت حفص عن عاصم ]

محمد عبدالحکیم سعید عبداللہ
[ بروایت بزّی و قنبل عن ابن کثیر ]

محمد عبدالحکیم سعید عبداللہ
[ بروايت دوری عن کسائی ]

محمد عبدالكريم
[ بروایت ورش عن نافع من طریق ابی بکرالأصبھانی ]

محمد عبدالكريم
[ بروایت حفص عن عاصم ]

محمد عثمان خاں (ہندى)
[ بروایت حفص عن عاصم ]

محمد لحيدان
[ بروایت حفص عن عاصم ]

محمد محسینی
[ بروایت حفص عن عاصم ]

محمود رفاعی
[ بروایت حفص عن عاصم ]

محمود شیمی
[ بروايت دوری عن کسائی ]

محمود على بنا
[ مجوَّد مصحف ]

محمود على بنا
[ بروایت حفص عن عاصم ]

محمودخلیل حصری
[ بروایت ورش عن نافع ]

محمودخلیل حصری
[ بروایت حفص عن عاصم ]

محمودخلیل حصری
[ مجوَّد مصحف ]

مشارى عفاسی
[ بروایت حفص عن عاصم ]

مشارى عفاسی
[ بروايت دوری عن کسائی ]

مصطفى اسماعیل
[ بروایت حفص عن عاصم ]

مصطفى رعد عزاوي
[ بروایت حفص عن عاصم ]

مصطفى لاہونی
[ بروایت حفص عن عاصم ]

معمرانڈونیشى
[ بروایت حفص عن عاصم ]

معيض حارثي
[ بروایت حفص عن عاصم ]

مفتاح سلطنی
[ بروايت شعبہ عن عاصم ]

مفتاح سلطنی
[ بروایت حفص عن عاصم ]

مفتاح سلطنی
[ بروايت دوری عن کسائی ]

مفتاح سلطنی
[ بروايت ابن ذکوان عن ابن عامر ]

مفتاح سلطنی
[ بروايت دوری عن أبی عمرو ]

منصور سالمي
[ بروایت حفص عن عاصم ]

موسى بلال
[ بروایت حفص عن عاصم ]

ن

ناصر الماجد
[ بروایت حفص عن عاصم ]

ناصر عبيد
[ بروایت حفص عن عاصم ]

ناصر عصفور
[ بروایت حفص عن عاصم ]

ناصرقطامی
[ بروایت حفص عن عاصم ]

نبیل رفاعی
[ بروایت حفص عن عاصم ]

نعمة الحسان
[ بروایت حفص عن عاصم ]

ه

هزاع بلوشى
[ بروایت حفص عن عاصم ]

هيثم جدعانى
[ بروایت حفص عن عاصم ]

و

واصل مذن
[ بروایت حفص عن عاصم ]

وديع يمني
[ بروایت حفص عن عاصم ]

وشيار حيدر اربيلى
[ بروایت حفص عن عاصم ]

وليد نائحى
[ بروایت قالون عن نافع من طریق أبی نشیط ]

ولید دلیمی
[ بروایت حفص عن عاصم ]

ي

يحيى حوا
[ بروایت حفص عن عاصم ]

يوسف شويعي
[ بروایت حفص عن عاصم ]

يونس اسويلص
[ بروایت ورش عن نافع ]

ہ

ہانی رفاعی
[ بروایت حفص عن عاصم ]

ی

یاسردوسری
[ بروایت حفص عن عاصم ]

یاسرسلامہ
[ بروایت حفص عن عاصم ]

یاسرفیلکاوى
[ بروایت حفص عن عاصم ]

یاسرقرشى
[ بروایت حفص عن عاصم ]

یاسرمزروعى
[ بروایت روح و رویس عن یعقوب حضرمی ]

یوسف بن نوح احمد
[ بروایت حفص عن عاصم ]

یوسف دغوش (مغرب)
[ بروایت حفص عن عاصم ]