قارى ئابدۇرەشىد سۇفى | قۇرئان كەرىم ئاۋازلىق كىتابخانىسى 
قۇرئان كەرىم راديوسى


قارى ئابدۇرەشىد سۇفى | ھەفسى رىۋايىتى

سۈرە نومۇرى سۈرە ئاڭلاش قۇرئاننى چۈشۈرۈش
1 سۈرە فاتىھە چۈشۈرۈش ئۈچۈن بۇ يەرگە بىسىڭ
2 سۈرە بەقەرە چۈشۈرۈش ئۈچۈن بۇ يەرگە بىسىڭ
3 سۈرە ئال ئىمران چۈشۈرۈش ئۈچۈن بۇ يەرگە بىسىڭ
4 سۈرە نىسا چۈشۈرۈش ئۈچۈن بۇ يەرگە بىسىڭ
5 سۈرە مائىدە چۈشۈرۈش ئۈچۈن بۇ يەرگە بىسىڭ
6 سۈرە ئەنئام چۈشۈرۈش ئۈچۈن بۇ يەرگە بىسىڭ
7 سۈرە ئەئراف چۈشۈرۈش ئۈچۈن بۇ يەرگە بىسىڭ
8 سۈرە ئەنفال چۈشۈرۈش ئۈچۈن بۇ يەرگە بىسىڭ
9 سۈرە تەۋبە چۈشۈرۈش ئۈچۈن بۇ يەرگە بىسىڭ
10 سۈرە يۇنۇس چۈشۈرۈش ئۈچۈن بۇ يەرگە بىسىڭ
11 سۈرە ھۇد چۈشۈرۈش ئۈچۈن بۇ يەرگە بىسىڭ
12 سۈرە يۇسۇف چۈشۈرۈش ئۈچۈن بۇ يەرگە بىسىڭ
13 سۈرە رەئد چۈشۈرۈش ئۈچۈن بۇ يەرگە بىسىڭ
14 سۈرە ئىبراھىم چۈشۈرۈش ئۈچۈن بۇ يەرگە بىسىڭ
15 سۈرە ھىجر چۈشۈرۈش ئۈچۈن بۇ يەرگە بىسىڭ
16 سۈرە نەھل چۈشۈرۈش ئۈچۈن بۇ يەرگە بىسىڭ
17 سۈرە ئىسرا چۈشۈرۈش ئۈچۈن بۇ يەرگە بىسىڭ
18 سۈرە كەھف چۈشۈرۈش ئۈچۈن بۇ يەرگە بىسىڭ
19 سۈرە مەريەم چۈشۈرۈش ئۈچۈن بۇ يەرگە بىسىڭ
20 سۈرە تاھا چۈشۈرۈش ئۈچۈن بۇ يەرگە بىسىڭ
21 سۈرە ئەنبىيا چۈشۈرۈش ئۈچۈن بۇ يەرگە بىسىڭ
22 سۈرە ھەج چۈشۈرۈش ئۈچۈن بۇ يەرگە بىسىڭ
23 سۈرە مۆئمىنۇن چۈشۈرۈش ئۈچۈن بۇ يەرگە بىسىڭ
24 سۈرە نۇر چۈشۈرۈش ئۈچۈن بۇ يەرگە بىسىڭ
25 سۈرە فۇرقان چۈشۈرۈش ئۈچۈن بۇ يەرگە بىسىڭ
26 سۈرە شۇئەرا چۈشۈرۈش ئۈچۈن بۇ يەرگە بىسىڭ
27 سۈرە نەملە چۈشۈرۈش ئۈچۈن بۇ يەرگە بىسىڭ
28 سۈرە قەسەس چۈشۈرۈش ئۈچۈن بۇ يەرگە بىسىڭ
29 سۈرە ئەنكەبۇت چۈشۈرۈش ئۈچۈن بۇ يەرگە بىسىڭ
30 سۈرە رۇم چۈشۈرۈش ئۈچۈن بۇ يەرگە بىسىڭ
31 سۈرە لوقمان چۈشۈرۈش ئۈچۈن بۇ يەرگە بىسىڭ
32 سۈرە سەجدە چۈشۈرۈش ئۈچۈن بۇ يەرگە بىسىڭ
33 سۈرە ئەھزاب چۈشۈرۈش ئۈچۈن بۇ يەرگە بىسىڭ
34 سۈرە سەبەئ چۈشۈرۈش ئۈچۈن بۇ يەرگە بىسىڭ
35 سۈرە فاتىر چۈشۈرۈش ئۈچۈن بۇ يەرگە بىسىڭ
36 سۈرە ياسىن چۈشۈرۈش ئۈچۈن بۇ يەرگە بىسىڭ
37 سۈرە ساففات چۈشۈرۈش ئۈچۈن بۇ يەرگە بىسىڭ
38 سۈرە ساد چۈشۈرۈش ئۈچۈن بۇ يەرگە بىسىڭ
39 سۈرە زۇمەر چۈشۈرۈش ئۈچۈن بۇ يەرگە بىسىڭ
40 سۈرە غافىر چۈشۈرۈش ئۈچۈن بۇ يەرگە بىسىڭ
41 سۈرە فۇسسىلەت چۈشۈرۈش ئۈچۈن بۇ يەرگە بىسىڭ
42 سۈرە شۇرا چۈشۈرۈش ئۈچۈن بۇ يەرگە بىسىڭ
43 سۈرە زۇخرۇف چۈشۈرۈش ئۈچۈن بۇ يەرگە بىسىڭ
44 سۈرە دۇخان چۈشۈرۈش ئۈچۈن بۇ يەرگە بىسىڭ
45 سۈرە جاسىيە چۈشۈرۈش ئۈچۈن بۇ يەرگە بىسىڭ
46 سۈرە ئەھقاف چۈشۈرۈش ئۈچۈن بۇ يەرگە بىسىڭ
47 سۈرە مۇھەممەد چۈشۈرۈش ئۈچۈن بۇ يەرگە بىسىڭ
48 سۈرە فەتىھ چۈشۈرۈش ئۈچۈن بۇ يەرگە بىسىڭ
49 سۈرە ھۇجەرات چۈشۈرۈش ئۈچۈن بۇ يەرگە بىسىڭ
50 سۈرە قاف چۈشۈرۈش ئۈچۈن بۇ يەرگە بىسىڭ
51 سۈرە زارىيات چۈشۈرۈش ئۈچۈن بۇ يەرگە بىسىڭ
52 سۈرە تۇر چۈشۈرۈش ئۈچۈن بۇ يەرگە بىسىڭ
53 سۈرە نەجم چۈشۈرۈش ئۈچۈن بۇ يەرگە بىسىڭ
54 سۈرە قەمەر چۈشۈرۈش ئۈچۈن بۇ يەرگە بىسىڭ
55 سۈرە رەھمان چۈشۈرۈش ئۈچۈن بۇ يەرگە بىسىڭ
56 سۈرە ۋاقىئە چۈشۈرۈش ئۈچۈن بۇ يەرگە بىسىڭ
57 سۈرە ھەدىد چۈشۈرۈش ئۈچۈن بۇ يەرگە بىسىڭ
58 سۈرە مۇجادىلە چۈشۈرۈش ئۈچۈن بۇ يەرگە بىسىڭ
59 سۈرە ھەشىر چۈشۈرۈش ئۈچۈن بۇ يەرگە بىسىڭ
60 سۈرە مۇمتەھىنە چۈشۈرۈش ئۈچۈن بۇ يەرگە بىسىڭ
61 سۈرە سەف چۈشۈرۈش ئۈچۈن بۇ يەرگە بىسىڭ
62 سۈرە جۇمۇئە چۈشۈرۈش ئۈچۈن بۇ يەرگە بىسىڭ
63 سۈرە مۇناپىقۇن چۈشۈرۈش ئۈچۈن بۇ يەرگە بىسىڭ
64 سۈرە تەغابۇن چۈشۈرۈش ئۈچۈن بۇ يەرگە بىسىڭ
65 سۈرە تالاق چۈشۈرۈش ئۈچۈن بۇ يەرگە بىسىڭ
66 سۈرە تەھرىم چۈشۈرۈش ئۈچۈن بۇ يەرگە بىسىڭ
67 سۈرە مۇلك چۈشۈرۈش ئۈچۈن بۇ يەرگە بىسىڭ
68 سۈرە قەلەم چۈشۈرۈش ئۈچۈن بۇ يەرگە بىسىڭ
69 سۈرە ھاققە چۈشۈرۈش ئۈچۈن بۇ يەرگە بىسىڭ
70 سۈرە مەئارىج چۈشۈرۈش ئۈچۈن بۇ يەرگە بىسىڭ
71 سۈرە نۇھ چۈشۈرۈش ئۈچۈن بۇ يەرگە بىسىڭ
72 سۈرە جىن چۈشۈرۈش ئۈچۈن بۇ يەرگە بىسىڭ
73 سۈرە مۇززەممىل چۈشۈرۈش ئۈچۈن بۇ يەرگە بىسىڭ
74 سۈرە مۇددەسسىر چۈشۈرۈش ئۈچۈن بۇ يەرگە بىسىڭ
75 سۈرە قىيامە چۈشۈرۈش ئۈچۈن بۇ يەرگە بىسىڭ
76 سۈرە ئىنسان چۈشۈرۈش ئۈچۈن بۇ يەرگە بىسىڭ
77 سۈرە مۇرسەلات چۈشۈرۈش ئۈچۈن بۇ يەرگە بىسىڭ
78 سۈرە نەبەئ چۈشۈرۈش ئۈچۈن بۇ يەرگە بىسىڭ
79 سۈرە نازىئات چۈشۈرۈش ئۈچۈن بۇ يەرگە بىسىڭ
80 سۈرە ئەبەسە چۈشۈرۈش ئۈچۈن بۇ يەرگە بىسىڭ
81 سۈرە تەكۋىر چۈشۈرۈش ئۈچۈن بۇ يەرگە بىسىڭ
82 سۈرە ئىنفىتار چۈشۈرۈش ئۈچۈن بۇ يەرگە بىسىڭ
83 سۈرە مۇتەففىفىن چۈشۈرۈش ئۈچۈن بۇ يەرگە بىسىڭ
84 سۈرە ئىنشىقاق چۈشۈرۈش ئۈچۈن بۇ يەرگە بىسىڭ
85 سۈرە بۇرۇج چۈشۈرۈش ئۈچۈن بۇ يەرگە بىسىڭ
86 سۈرە تارىق چۈشۈرۈش ئۈچۈن بۇ يەرگە بىسىڭ
87 سۈرە ئەئلا چۈشۈرۈش ئۈچۈن بۇ يەرگە بىسىڭ
88 سۈرە غاشىيە چۈشۈرۈش ئۈچۈن بۇ يەرگە بىسىڭ
89 سۈرە فەجر چۈشۈرۈش ئۈچۈن بۇ يەرگە بىسىڭ
90 سۈرە بەلەد چۈشۈرۈش ئۈچۈن بۇ يەرگە بىسىڭ
91 سۈرە شەمس چۈشۈرۈش ئۈچۈن بۇ يەرگە بىسىڭ
92 سۈرە لەيل چۈشۈرۈش ئۈچۈن بۇ يەرگە بىسىڭ
93 سۈرە زۇھا چۈشۈرۈش ئۈچۈن بۇ يەرگە بىسىڭ
94 سۈرە ئىنشىراھ چۈشۈرۈش ئۈچۈن بۇ يەرگە بىسىڭ
95 سۈرە تىن چۈشۈرۈش ئۈچۈن بۇ يەرگە بىسىڭ
96 سۈرە ئەلەق چۈشۈرۈش ئۈچۈن بۇ يەرگە بىسىڭ
97 سۈرە قەدر چۈشۈرۈش ئۈچۈن بۇ يەرگە بىسىڭ
98 سۈرە بەييىنە چۈشۈرۈش ئۈچۈن بۇ يەرگە بىسىڭ
99 سۈرە زەلزەلە چۈشۈرۈش ئۈچۈن بۇ يەرگە بىسىڭ
100 سۈرە ئادىيات چۈشۈرۈش ئۈچۈن بۇ يەرگە بىسىڭ
101 سۈرە قارىئە چۈشۈرۈش ئۈچۈن بۇ يەرگە بىسىڭ
102 سۈرە تەكاسۇر چۈشۈرۈش ئۈچۈن بۇ يەرگە بىسىڭ
103 سۈرە ئەسر چۈشۈرۈش ئۈچۈن بۇ يەرگە بىسىڭ
104 سۈرە ھۇمەزە چۈشۈرۈش ئۈچۈن بۇ يەرگە بىسىڭ
105 سۈرە فىل چۈشۈرۈش ئۈچۈن بۇ يەرگە بىسىڭ
106 سۈرە قۇرەيش چۈشۈرۈش ئۈچۈن بۇ يەرگە بىسىڭ
107 سۈرە مائۇن چۈشۈرۈش ئۈچۈن بۇ يەرگە بىسىڭ
108 سۈرە كەۋسەر چۈشۈرۈش ئۈچۈن بۇ يەرگە بىسىڭ
109 سۈرە كافىرۇن چۈشۈرۈش ئۈچۈن بۇ يەرگە بىسىڭ
110 سۈرە نەسىر چۈشۈرۈش ئۈچۈن بۇ يەرگە بىسىڭ
111 سۈرە مەسەد چۈشۈرۈش ئۈچۈن بۇ يەرگە بىسىڭ
112 سۈرە ئىخلاس چۈشۈرۈش ئۈچۈن بۇ يەرگە بىسىڭ
113 سۈرە فەلەق چۈشۈرۈش ئۈچۈن بۇ يەرگە بىسىڭ
114 سۈرە ناس چۈشۈرۈش ئۈچۈن بۇ يەرگە بىسىڭ